Opiniile specialistilor

La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esential, care trebuie utilizate de Statele Membre în scopul realizării unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, asigurând...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Respingerea ofertantului pentru neplata datoriilor

Una dintre cerinţele de calificare, în mod frecvent impusă prin Fişa de date a achiziţiei, se referă la neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006. Ca modalitate de îndeplinire/documente justificative, autoritatea contractantă solicită: -        declaraţia de neîncadrare în situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG nr. 34/2006; -        certificate de atestare...

Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi – reglementarea conceptului la nivelul directivelor europene şi exemple de bună practică

La nivelul acquisului comunitar, conceptul de „liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi” şi-a găsit reglementarea încă din anul 1992, prin cele trei directive care au legiferat domeniul achiziţiilor publice, respectiv: Directiva 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind...

Noi reguli de comunicare prin proiectul Legii privind achizițiile publice

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta lege, trebuie să fie transmise în scris, prin mijloace electronice. Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie...

Acum avem ANAP. Nu e clar dacă avem şi o strategie…

Începutul acestui an demarase oarecum promiţător din perspectiva modului în care se lansaseră consultări privind reforma sistemului achiziţiilor publice din România. Asociaţii, ONG-uri, patronate, toţi cei interesaţi au fost informaţi că, înainte de a...

Rolul trezoreriei în efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi ale instituţiilor publice

neametra3

Instituţiile publice au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Statului. Este interzis instituţiilor publice să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi...

Autor: Revista de Achizitii Publice

Transpunerea directivelor în linie dreaptă. Proiecte legislative în dezbatere: clasica, remediile şi căile de atac

eulaw

Transpunerea noilor directive europene în domeniul achizițiilor a intrat în linie dreaptă. Pe site-ul A.N.R.M.A.P -ului (viitorul A.N.A.P.) au fost publicate Legea privind achiziţiile publice clasice care reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi acordurilor-cadru...

Noi reguli de comunicare prin proiectul Legii privind achizițiile publice

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta lege, trebuie să fie transmise în scris, prin mijloace electronice. Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi...

Consultarea preliminara a pieţei – element de noutate adus de Directiva nr. 2014/24/UE

Aşa cum deja se cunoaşte de către practicienii în domeniu, unul dintre marile merite ale noii directive europene în materie de achiziţii publice (Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014) este...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară adoptată de fiecare ţară...

Ultimele zile de înscrieri la ACADEMIA DE VARĂ 2015

601996_540091226044838_917133380_n

ACADEMIA DE VARĂ 2015 Dificultăţi în sistemul de gestionare a achiziţiilor publice în noile condiţii legislative – abordări şi soluţii 05 – 09 august 2015, Mamaia, Centrul de conferinţe...

MANAGEMENTUL DE TOP AL SERVICIILOR MEDICALE. Managementul şi gestiunea riscurilor în sistemul sanitar

eag

29 IULIE – 02 AUGUST 2015, MAMAIA, HOTEL CONDOR OBIECTIVE: Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea...

MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI INSTITUŢIILOR PUBLICE – EFICIENŢĂ ŞI EFICACITATE – Implementarea tehnicilor manageriale în administraţia publică

29 IULIE – 02 AUGUST 2015, MAMAIA, HOTEL CONDOR OBIECTIVE: Acest curs permite participanţilor să înţeleagă rolul performanţei în instituţiile publice şi factorii care o determină, să identifice...

INSPECTOR SALARII

29 IULIE – 02 AUGUST 2015, MAMAIA, HOTEL RIVIERA TRAINERI: O echipă de specialişti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Direcţia ocupare şi...

Despre management şi manageri

Manager

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

cost-accounting-and-management

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

Precizări privind licitaţia electronică şi catalogul electronic în noul proiect al legii achiziţiilor publice

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător şi/sau noi valori aferente anumitor elemente ale...

Din jurisprudenţa CJUE. C – 451/08 Helmut Müller GmbH vs Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), în ceea ce priveşte interpretarea noţiunii...

error: Content is protected !!