Necesitatea modificarii legislatiei pentru eficientizarea activitatii CNSC

13970

In urma unei ample analize efecuata de A.N.R.M.A.P., ca instituţie cu rol în gestionarea fondurilor europene, s-a reusit identificarea in practica a unor probleme care afecteaza sistemul achizițiilor publice.  Din punct de vedere al modului în care sunt implementate prevederile legale existente, s-a constat apariţia unor disfuncţionalităţi de-a lungul timpului, care determină întârzieri în procesul de achiziţie și o utilizare abuzivă a prevederilor aferente căilor de atac.

O problemă majoră care afectează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică este reprezentată de sistemul de rezolvare a contestaţiilor, fiind astfel necesară scurtarea duratei totale a procedurilor de atribuire care în prezent sunt îngreunate de utilizarea abuzivă a procedurilor de contestare, în vederea utilizării cu bună credință a dreptului de contestare a deciziilor autorităților contractante.

Modificarea OUG nr.34/2006, a devenit necesara, pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, pentru protejarea autorităților contractante, inclusiv a beneficiarilor de fonduri europene, de întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic de interes general.

“Ca urmare a evaluării situaţiilor apărute în practica aplicării actualului cadru legislativ, s-a constatat  exercitarea unui drept abuziv din partea unor operatori economici, fără calitatea de ofertanți și fără un interes legitim, care deși nu ar avea capacitatea de a implementa un contract de achiziție publică încearcă să tergiverseze încheierea contractului, acest fapt realizându-se prin contestarea repetată a procedurii de atribuire în faţa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, până la data limită de depunere a ofertelor (neexistând nicio sancţiune în acest sens) sau prin contestarea deciziei pronunţate de Consiliu sau a hotărârii primei instanţe de judecată”, se arata in nota de fundamentare la OUG nr. 51/2014

Consecinţele nefunctionarii corecte a sistemului existent, din acest punct de vedere, poate determina: pierderea finanţării externe, cauzată de prelungirea procedurii de atribuiré, întârzierea implementării unor proiecte de interes general, apariţia unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte activitatea autorităţilor contractante, datorate neachiziţionării în timp util a produselor, serviciilor şi/sau lucrărilor, împovărarea personalului cu atribuții în gestionarea procedurilor de achiziții publice,
existența unui număr foarte mare de contestații care afectează eficiența C.N.S.C.

La acest moment, autoritățile contractante, se gasesc in situatia in care un pot incheia la timp  contractele de achiziție publică din cauza faptului ca beneficiarii sunt obligați să răspundă la contestații și nu pot proceda la semnarea contractelor pentru a trece la etapa de execuție a acestuia, motiv pentru care procedura de atribuire a contractului ajunge să depășească în unele cazuri durata stabilită pentru execuție.  In acest sens, modificarile legislative la OUG nr. 34/2006, prin OUG nr. 51/2014, vizează fluidizarea procesului de rezolvare a contestaţiilor, problema majoră semnalată ca afectând procedurile de atribuire, pentru care au fost avută în vedere o serie de măsuri precum diminuarea termenelor de soluţionare a contestaţiilor, de remediere a actului atacat, astfel încât procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru să fie finalizate cât mai repede posibil, fără a mai exista riscul pierderii unor finanţări.

Astfel, în prezent, se reglementează constituirea unei garanţii de bună conduită, de către contestator, în scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament abuziv al operatorului economic pe întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestației și până la rămânerea definitiva a deciziei C.N.S.C. sau hotărârii instanței de judecată.

Suma aferentă garanției de bună conduită , s-a stabilit prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, prin stabilirea unui procent şi a unor plafoane maxime, în funcţie de obiectul contractului/de pragul de publicare stabilit de directiva.

In acest sens, legiuitorul a dorit sa vina in sprijinul atat al autoritatilor, al operatorilor cat si Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dorind ca instrumentul propus, respectiv garanția de bună conduită, sa stabileasca un nivel comportamental al operatorilor economici care vor utiliza căile de atac cu responsabilitate, numai atunci când sesizează o încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice și nu pentru a bloca procedura, dar si pentru a evita niste cheltuieli inutile.

Revista de Achizitii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.