Au fost adoptate Hotărârile privind normele de aplicare a legilor achiziţiilor publice clasice şi sectoriale!

Guvernul a adoptat la data de 2 iunie 2016, Hotărârile privind normele de aplicare ale legilor achiziţiilor publice (clasice) şi sectoriale, acte normative necesare punerii în aplicare a legislaţiei primare în domeniul achiziţiilor publice. Cele mai relevante aspecte comune dezvoltate în normele de aplicare ale celor două legi privind achiziţiile publice se referă la:
1. Clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, prin explicitarea subcriteriilor „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”, introduse ca elemente de noutate prin legile achiziţiilor publice.
În cazul în care criteriul utilizat este „cel mai bun raport calitate-pret” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertelor, precum şi algoritmul de punctare se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. În cazul contractelor de servicii având ca obiect prestaţii intelectuale, cum ar fi cele de consultanţă/asistenţă tehnică, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicată, criteriul de atribuire “calitate-preţ” se aplică în mod obligatoriu, iar ponderea alocată factorului preţ nu poate fi mai mare de 40%.achiz-pubÎn cazul în care criteriul de atribuire utilizat este „costul cel mai scăzut”, acesta se raportează la durata ciclului de viaţă al produsului/serviciului şi frecvenţa utilizării sale.
2. Detalierea modului în care procedura de licitaţie deschisă şi licitaţie restrânsă se vor desfăşura integral prin mijloace electronice (on-line) începând cu luna iunie 2016 pentru toate autorităţile contractante şi începand cu ianuarie 2018 pentru unităţile de achiziţii centralizare.
Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile în SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi numai de către autorităţile contractante înregistrate.
3. Dezvoltarea şi detalierea modului în care se va realiza consultarea pieţei – parte a procesului de achiziţie publică în cazul în care se doreşte achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic. Procesul de consultare se iniţiază prin publicarea în SEAP sau prin orice alte mijloace a unui anunţ de consultare, proces la care poate participa orice persoană/organizaţie interesată. Cei interesaţi pot trimite opinii, sugestii sau recomandări, autoritatea contractantă urmând să le ia în considerare pe cele pe care le consideră relevante, însă având obligaţia să publice în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieţei, nu mai târziu de momentul iniţierii procedurii de atribuire. Concret, aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potenţiale soluţii tehnice, financiare sau contractuale pentru a răspunde nevoilor autorităţilor contractante, aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizarea pe loturi (în cazul achiziţiilor sectoriale), posibilitatea solicitării de oferte alternative.
4. Detalierea modului în care va creşte rolul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice în evaluarea ex-ante a documentaţiei de atribuie a contractelor de achiziţii publice:
Prin Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile publice sunt introduse noi reguli privind evaluarea ex-ante a documentaţiei de atribuire, între care:

  • ANAP evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare /simplificat /de concurs, conformitatea cu legislaţia a documentaţiilor de atribuire cu excepţia caietului de sarcini sau a documentaţiei descriptive, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei este egală sau mai mare decât următoarele praguri:
  • 000 lei pentru contractul de furnizare;
  • 000 lei pentru contractul de servicii;
  • 250.000 lei pentru contractul de lucrări.

Se introduce Strategia de contractare, care este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile de:

  • 227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
  • 129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
  • 334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr.2. Prin aplicarea acestei strategii se acordă importanţă etapelor de pregătire a procesului de achiziţie şi de derulare a procedurii. Este subliniată, îndeosebi, necesitatea de a documenta temeinic deciziile referitoare la alegerea modalităţilor prin care vor fi realizate achiziţiile publice. Strategia de contractare este iniţiata de autoritatea contractantă şi este subiect de evaluare a ANAP, în anumite condiţii, odată cu documentaţia de atribuire.
    Un alt element important de noutate cuprins în normele de aplicare a legii achiziţiilor sectoriale vizează prelungirea duratei acordului-cadru. Astfel, durata acordului-cadru va putea creşte de la 4 ani cât este în prezent, la maximum 8 ani, cu excepţia cazurilor pe care entitatea contractantă le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite.

Revista de Achizitii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.