Consideraţii privind cazul de excludere reglementat de art. 167 alin. (1) lit. d), coroborat cu art. 167 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 163 – Decembrie 2021

Ioana ROTARU, Avocat Partener în cadrul SCA “Perju, Rotaru&Asociaţii”

Art. 167 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390/23 mai 2016, prevede că „autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru orice operator economic” despre care „are suficiente indicii rezonabile/ informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză”.
În explicitarea cazului de excludere referit, art. 167 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 arată că „în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; d) un ofertant/ candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare”. Aşadar, din lectura textului legal ar rezulta că în oricare dintre aceste situaţii, prevăzute cu titlu exemplificativ, se va considera că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză.
Ca o condiţie prealabilă excluderii în baza textului legal menţionat, rezultată din art. 167 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 98/2016, „înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile”, autoritatea contractantă având „obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6)”.
Dintre ipotezele de mai sus, ce pot atrage excluderea unui ofertant dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică sau a unui acord-cadru ne vom opri asupra celei reglementate de art. 167 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016, devenind destul de frecventă participarea la aceeaşi procedură de atribuire a mai multor ofertanţi care au în cadrul organelor lor de conducere „aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură”.
Întrebările care intervin într-o asemenea situaţie şi pe care ne propunem să le analizăm privesc suficienţa demonstrării existenţei premisiei excluderii în baza dispoziţiilor legale analizate pentru ca sancţiunea excluderii, obligatorie în legislaţia română, să intervină adică dacă este suficicient să fie demonstrat că „în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură” sau dacă, suplimentar demonstrării existenţei acestei situaţii, se impune a fi probate şi îndeplinirea altor condiţii pentru ca autoritatea contractantă să dispună excluderea ofertanţilor aflaţi sub incidenţa textului de lege….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.