Consultarea preliminară a pieţei – element de bună practică în achiziţiile publice

Noul pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achiziţiile publice a fost publicat în Jurnalul Oficial al U.E. nr. L94 din 28 martie 2014. Pachetul este compus din 3 directive[1], aprobate de Parlamentul European şi Consiliu, la 26 februarie 2014. Adoptarea acestui nou pachet legislativ la nivel european în domeniul achiziţiilor publice şi al contractelor de concesiune s-a realizat în contextul în care achiziţiile publice reprezintă un element central în ”Strategia Europa 2020’’, fiind unul dintre instrumentele de piaţă care trebuie utilizate pentru realizarea unei crşsteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii la nivelul Uniunii şi asigurând o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. Scopul noilor directive este, potrivit Comisiei Europene, simplificarea şi flexibilizarea legislaţiei achiziţiilor publice. Acest din urmă obiectiv a fost în mare parte atins prin stabilirea unor termene mai scurte şi a unor praguri mai ridicate sau prin aplicabilitatea mai largă a procedurilor de negociere cu publicare prealabilă şi dialog competitiv. Noul pachet legislativ va avea, de asemenea, un impact pozitiv prin diminuarea gradului de incertitudine şi risc în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor de transparenţă pentru atribuirea contractelor ce exced sferei de aplicare a directivelor, dar cărora le pot fi aplicabile prevederile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (ex. serviciile din Anexa 2B şi concesiunile).

Noua directivă privind achiziţiile publice clasice[2], care face parte din acest  pachet de noi reglementări privind achiziţiile publice, aduce o serie de modificări şi noutăţi în domeniu, care îşi propun să simplifice, să eficientizeze şi să clarifice aplicarea procedurilor de achiziţie publică.

În mod evident, unul din elementele de noutate îl reprezintă consultările prealabile ale pieţei. Conform art. 40 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014, înainte de a lansa o procedură de achiziţie, autorităţile contractante pot realiza consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei, inclusiv informare a pieţei cu privire la proiectele şi aşteptările lor.

Se observă aşadar, că normele europene definesc ca o posibilă primă etapă a desfăşurării unei proceduri de achiziţie publică consultarea preliminară a pieţei, prin implicarea prealabilă a candidaţilor sau a ofertanţilor. În acest sens, în cuprinsul Capitolului III – Desăfşurarea procedurii,  Secţiunea 1 – Pregătire, Articolul 40 – Consultări preliminare ale pieţei se prevede ca înainte de a lansa o procedură de achiziţie, autorităţile contractante pot desfăşura consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei şi pentru a informa operatorii economici cu privire la proiectele şi cerinţele lor în materie de achiziţii. În acest scop, autorităţile contractante pot, de exemplu, să solicite sau să accepte consultanţă de la autorităţi sau experţi independenţi sau de la participanţi la piaţă. Respectiva consultanţă poate fi utilizată la planificarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţii publice, cu condiţia ca o astfel de consultanţă să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi să nu ducă la o încălcare a principiilor nediscriminării şi transparenţei.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Articolului 41 – Implicarea prealabilă a candidaţilor sau a ofertanţilor din Directivă, în cazul în care un candidat sau un ofertant sau o entitate legată de un candidat sau de un ofertant a oferit consultanţă autorităţii contractante, în conformitate sau nu cu articolul 40 sau a participat la pregătirea procedurii de achiziţie, autoritatea contractantă trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că participarea respectivului candidat sau ofertant nu denaturează concurenţa. Astfel de măsuri includ comunicarea către ceilalţi candidaţi şi ofertanţi a informaţiilor relevante care au fost transmise în contextul participării candidatului sau ofertantului la pregătirea procedurii de achiziţie sau care decurg din această participare şi stabilirea unor termene adecvate pentru primirea ofertelor. Candidatul sau ofertantul în cauză este exclus din cadrul procedurii numai dacă nu există niciun alt mijloc pentru a asigura respectarea principiului egalităţii de tratament. Înainte de orice astfel de excludere, candidaţii sau ofertanţii trebuie să fi avut posibilitatea de a demonstra că implicarea lor în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa.

ec. Johann Nunweiler – expert achiziții publice

 

Pentru a viziualiza articolul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

 


[1] Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.

[2] Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.