Controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, a fost emis la propunerea A.N.A.P., în exercitarea funcţiei de control ex-post a achiziţiilor publice, pe care A.N.A.P., prin agenţii constatatori, desfăşoară următoarele activităţi: analizează şi verifică conformitatea derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru cu legislaţia îexpost3n materia achiziţiilor publice, în cazul contrac-telor finanţate din fonduri europene; verifică aspectele sesizate/semnalate de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice/operatori economici/alte persoane sau identificate în mass-media/din oficiu. constată faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice; sancţionează faptele săvârşite cu încălcarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, în măsura în care acestea constituie contravenţii potrivit legislaţiei în vigoare; întocmeşte raportul/nota de control;
Nu fac obiectul procedurii de control ex-post analiza: necesităţii şi oportunităţii unei achiziţii publice; conformităţii propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini; preţurilor practicate de către operatorii economici ofertanţi; aspectelor
tehnice, economice şi/sau juridice cuprinse în rapoartele experţilor/specialiştilor cooptaţi în comisiile de evaluare; modului de respectare a altor prevederi legale în afara celor incidente în materia achiziţiilor publice sau în actele normative emise în aplicarea acesteia, precum şi calcularea ori stabilirea eventualelor prejudicii ca urmare a nerespectării prevederilor legale aplicabile; modului de respectare a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractelor de achiziţie publică/contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. A.N.A.P. îndeplineşte activităţile enumerate mai sus, prin verificarea planificată pe baza planului de control.Sesizările primite vor fi verificate din punct de vedere al competenţelor A.N.A.P., mai înainte de includerea lor în planul de control, de către un agent constatator desemnat de către directorul general/directorul/şeful de ser-viciu din cadrul direcţiei de specialitate. Agentul constatator desemnat, va efectua verificări preliminare, urmărind încadrarea în termenul de prescripţie a faptelor ce constituie contravenţie prin analizarea datelor existente în S.E.A.P. şi/sau prin solicitarea de informaţii suplimentare de la persoana/ instituţia care a sesizat sau de la autoritatea con-tractantă a cărei procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică este solicitată a fi supusă procedurii de control.
După finalizarea verificărilor preliminare, agentul constatator desemnat comunică persoanei/instituţiei care a înaintat sesizarea că aceasta poate/nu poate face obiectul unei acţiuni de control ex-post…..

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.