Nedepunerea documentelor solicitate nu costituie motiv de respingere a ofertei

milicaOrice fişă de date conţine la cerinţe minime de calificare, secţiunea Situaţia personală a candidatului/ofertantului obligaţia operatorului economic de a prezenta Declaraţiile de neîncadrare în situaţiile prevăzute de art. 180, 181, 69^1 din OUG nr. 34/2006 precum şi a Declaraţiei de participare cu ofertă independentă[1]. De asemenea, prin fişă, uneori se mai solicită, fie la secţiunea Modul de prezentare a propunerii financiare fie la Alte informaţii, depunerea modelului de contract, semnat de ofertant, pentru însuşirea clauzelor.

Aceste documente nu le-am ales întâmplător, ele având în comun caracterul de unicitate al informaţiilor ce le conţin, nefiind regăsite, de cele mai multe ori, în niciun alt act din ofertă. Mai mult, despre modul de respectare a dispoziţiilor legale citate nu se pot obţine clarificări de la nicio instituţie, de pe niciun site.

Dacă un ofertant se află în cel puţin una dintre situaţiile stipulate în prevederile susmenţionate, trebui să fie automat exclus din procedură.

Dar ce se întâmplă însă dacă ofertantul nu depune declaraţiile/documentele solicitate prin fişa de date sau modelul de contract?

Interpretând ad literam textul de lege, respectiv art. 35 din HG nr. 925/2006[2], se pot solicita clarificări sau completări doar în raport cu documentele prezentate. Inexistenţa niciunei informaţii în ofertă, referitoare la neîncadrarea în situaţiile de la art. 180, 181, 69^1 ori în cele din Ordinul ANRMAP nr. 314/2010, nu ar permite a se cere clarificări în acest sens, întrucât ar putea fi interpretată ca o acceptare a depunerii ofertei după termenul limită[3].

Totuşi, întrucât o solicitare de prezentare a acestor declaraţii ori a modelului de contract nu ar produce niciun avantaj[4] (art. 201 alin. (2)) ofertantului în culpă, în practica se recurge la o astfel de acţiune. Doar dacă operatorul economic nu răspunde cererilor comisiei de evaluare, oferta se declară neconformă. Se constată, în asemenea cazuri, de fapt, că art. 201 alin. (2) reprezintă o excepţie de la art. 35 din hotărâre.

În ceea ce priveşte netransmiterea modelului de contract, în forma semnată de însuşire, se prezumă că operatorul economic, prin depunerea ofertei, şi-a însuşit clauzele contractuale şi nu are obiecţii la acestea. Drept pentru care, unele autorităţi numai solicită acest document, prezentarea contractului neavând, pe de altă parte, calitatea de cerinţă minimă.

Ecaterina Milica Dobrotă, Vicepreşedinte AEXA

Pentru a viziualiza articolul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

O conduită similară, de solicitare a declaraţiilor nedepuse a furnizat şi CJUE, la întrebarea preliminară adresată în cauza C- 425/14[5], judecată în octombrie 2015.

[1] Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă;

[2] Art. 35 Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate;

[3] C 324/14  Partner Apelski Dariusz împotriva Zarząd Oczyszczania Miasta, pct. 47: “După depunerea sa, o ofertă nu poate fi modificată nici la iniţiativa ofertantului, nici la cea a autorităţii contractant. În mod excepţional, acesta din urmă poate să solicite completarea datelor, de exemplu, o simplă clarificare sau înlăturarea unor erori materiale evidente, fără să solicite sau să accepte vreo modificare a ofertei”;

[4] Art. 201 alin. (2) din OUG nr. 34/2006: “Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.”;

[5] www.curia.eu; Hotărârea Curtii (Camera a zecea) din 22 octombrie 2015, în cauza C425/14 –  Impresa Edilux Srl, în calitate de mandatar al asocierii temporare de întreprinderi, Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF) împotriva Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.