Principiul tratamentului egal în contextul consultărilor preliminare ale pieţei

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019

Avocat Ioana Rotaru, Avocat Partener SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii”

Argumentarea utilităţii consultărilor preliminare ale pieţei, astfel cum sunt reglementate în prezent în legislaţia europeană prin art. 40-41 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 1 2004/18/CE , şi transpuse în legislaţia română prin art. 139-140 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 18-19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, a fost construită în decursul timpului “în jurul ideii de necesitate a verificării condiţiilor concrete ale pieţei de profil, înainte de lansarea unei proceduri de atribuire” , care să permită autorităţii contractante nu doar identificarea celei mai bune soluţii pentru nevoile sale, stabilirea unor termene de pregătire a ofertelor şi a termenelor de execuţie adaptate în funcţie de natura şi complexitatea procedurii de atribuire în cauză, ci şi elaborarea unei documentaţii de atribuire clare, complete, precise, care să poată asigura manifestarea
concurenţei oneste între operatorii economici şi respectarea principiilor transparenţei, nediscriminării şi ale tratamenului egal, astfel încât să conducă în timp chiar la o eliminare a controlului
sistematic ex-ante cu privire la documentaţiile de atribuire, la o scădere a numărului de clarificări/remedieri aduse documentaţiei de atribuire după publicarea acesteia, a numărului de
contestaţii formulate cu privire la aceste documentaţii sau chiar a sancţiunilor aplicate în urma controlului ex-post. Dincolo de avantajele acestei consultări a pieţei, conlucrarea autorităţilor
contractante cu operatorii economici la elaborarea documentaţiei de atribuire este expusă riscului denaturării concurenţei oneste între operatorii economici, în situaţia în care operatorul care
a conlucrat cu autoritatea contractantă decide să participe la procedura de atribuire în cauză. Riscul este acelaşi şi în situaţia în care o altă entitate cu care acest candidat/ofertant are legături a
acordat consultanţă autorităţii contractante în legătură cu pregătirea procedurii de atribuire….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.