Procedura de licitație restrânsă

cristian_bogaruSediul materiei pentru procedura de licitaţie restrânsă îl constituie prin articolele 81 – 93 indice 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi articolele  41-45, 71-83 din Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, fiind o transpunere a dispoziţiilor înscrise în articolul 11 din Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi servicii[1].

După cum se arată în literatura de specialitate[2], procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin licitaţie restrânsă constituie procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune ofertă.

Procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin licitaţie restrânsă[3] este iniţiată prin transmiterea, de către autoritatea contractantă, spre publicare în SEAP, a unui anunţ de participare, din care vor face parte şi eventualele îmbunătăţiri publicate ulterior, şi în care trebuie să se precizeze:

a)    criteriile de selecţie;

b)      regulile aplicabile;

c)       numărul minim al candidaţilor care vor fi selectaţi;

d)      numărul maxim al candidaţilor care vor fi selectaţi, caz în care trebuie să se comunice şi motivele limitării acelui număr.

Prin raportare la definiţia legală a procedurii de licitaţie restrânsă, legea dispune că această procedură se desfăşoară, de regulă, în două etape:

–       etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie;

–       etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire.

Legiuitorul român a decis să nu indice cazurile în care se poate organiza procedura suplimentară, fapt care, în practică, a condus la interpretări contradictorii.

Licitaţia restrânsă debutează prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.

Potrivit dispoziţiilor legale înscrise în articolul 83 din lege, pentru cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este inferioară celei prevăzute la articolul 55 aliniatul (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile (perioda regulă).

În situaţia în care, din motive de urgenţă, numărul de zile nu poate fi respectat, autoritatea contractantă este îndrituită să accelereze aplicarea procedurii prin reducerea acestei perioade, dar nu mai puţin de 15 zile (perioada excepţie).

În cadrul celei dintâi etape – etapa de selectare a candidaţilor – , Autoritatea contractantă urmează să aplice criteriile de selecţie obiective, nediscriminatorii, comunicate prin anunţul de participare pentru a putea alege din numărul candidaţilor, aflat între limita minimă şi maximă precizată în anunţul de participare, care şi-au manifestat intenţia de a participa la procedură, pe cei în măsură să participe la cea de-a doua etapă privind evaluarea ofertelor.

Aşadar, sub aspectul numărului participanţilor, legea dispune că orice operator economic se bucură de posibilitatea de a-şi depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrânsă.

Pentru cea de-a doua etapă, autorităţii contractante îi este acordat dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferta, sub rezerva existenţei unui număr suficient de candidaţi disponibili.

Atunci când selectează candidaţii, autoritatea contractantă este ţinută să aplice criterii obiective şi nediscriminatorii, referitoare numai la capacitatea tehnică şi economico-financiară a acestora.

După cum arătam şi anterior, autoritatea contractantă va indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile, numărul minim al candidaţilor (cel puţin 5) pe care intenţionează să-i selecteze, şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

Stabilirea numărului minim al candidaţilor care urmează să fie selectaţi are importante conotaţii practice, întrucât numărul de candidaţi selectaţi după prima etapă a licitaţiei restrânse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare.

Pentru situaţia în care, ca urmare a realizării operaţiunilor de selectare, numărul candidaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi selecţionaţi este mai mic decât numărul minim publicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă este în măsură:

– fie să anuleze procedura;

– fie să continue procedura doar cu cei care au îndeplinit condiţiile de selectare;

Aşadar, autoritatea contractantă are la îndemână aceste două soluţii limitative oferite de legiuitor. Soluţiile propuse sunt alternative în sensul că autoritatea contractantă are libertatea să aleagă soluţia care corespunde într-o măsură suficientă intereselor care se urmăresc a fi încheiate prin încheierea contractului de achiziţie publică. Pentru a se putea respecta condiţia concurenţei reale, apreciem că trebuie să existe cel puţin 2 operatori economic selectaţi.

În cadrul celei de-a doua etape – etapa de evaluare a ofertelor – autoritatea contractantă va transmite exclusiv candidaţilor selectaţi în prima etapă, invitaţia de participare însoţită de documentaţia de atribuire cu cel puţin 40 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Legea interzice invitarea în etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura pentru prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie.

Soluţia legislativă în sensul instaurării acestei duble restricţii este menită să consolideze caracterul de procedură restrânsă, sens în care autorităţii contractante i se cere în mod imperativ să respecte principiul ”omisso medio”.

Legiuitorul român a stabilit o serie de termene pentru depunerea ofertelor, diferenţiate după etapa la care se referă.
Astfel, pentru prima etapă ce vizează selectarea candidaţilor, sunt prevăzute următoarele termene, diferenţiate după valoarea estimată a contractelor de achiziţii publice.

Business_Plan_Writing_Services_San_Diego

În ceea ce priveşte atribuirea contractelor cu o valoare estimată mai mare de 130.000 euro, numărul minim de zile, calculate de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare, în etapa de selecţie a candidaţilor, şi până la data-limită de depunere a candidaturilor este unul dintre următoarele:

–       37 de zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea candidaturilor;

–       15 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea candidaturilor în cazul în care termenul minim nu poate fi respectat din motive de urgenţă;

–       30 de zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate dacă documentaţia de atribuire este accesibilă în SEAP;

–       10 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate dacă anunţul de participare se transmite electronic spre publicare în Jurnalul European, iar perioada minimă nu poate fi respectată din motive de urgenţă.

Referitor la atribuirea contractelor cu o valoare estimată mai mică de 130.000 euro, numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea candidaturilor, dacă anunţul de participare se publică în SEAP, trebuie să fie de 16 zile.

Pentru cea de-a doua etapă, ce are în vedere evaluarea ofertelor, sunt prevăzute următoarele termene.

Pentru cazul în care nu a fost publicat un anunţ de intenţie, numărul minim de zile, calculate de Ia data publicării anunţului de participare, care trebuie lăsate la dispoziţia candidaţilor pentru depunerea ofertelor este stabilit după cum valoarea estimată în lei a contractelor de achiziţie publică este situată peste ori sub plafonul de 130.000 de euro.

Pentru atribuirea contractelor cu o valoare estimată mai mare de 130.000 euro, numărul minim de zile va fi:

– 40 de zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea ofertelor;

– 12 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea candidaturilor în cazul în care termenul minim nu poate fi respectat din motive de urgenţă;

– 35 de zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate dacă documentaţia de atribuire este accesibilă în SEAP;

– 12 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate dacă anunţul de participare se transmite electronic spre publicare în Jurnalul European, iar perioada minimă nu poate fi respectată din motive de urgenţă.

Pentru atribuirea contractelor cu o valoare estimată de cel mult 130.000 euro, numărul de zile ce trebuie acordat este de:

– 22 de zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea ofertelor;

– 17 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea ofertelor, dacă documentaţia este accesibilă în SEAP;

– 12 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea ofertelor, dacă perioada minimă nu poate fi respectată din motive de urgenţă.

În cazul în care a fost publicat un anunţ de intenţie, numărul minim de zile, calculate de la data publicării anunţului de participare, care trebuie lăsate la dispoziţia candidaţilor pentru depunerea ofertelor este diferenţiat după cum valoarea estimată a contractelor de achiziţie publică este sau nu superioară sumei de 130.000 de euro.

Pentru atribuirea contractelor cu o valoare estimată mai mare de 130.000 euro, numărul minim de zile ce trebuie acordate este următorul:

– 22 de zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea ofertelor;

– 12 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordat pentru depunerea ofertelor dacă perioada minimă nu poate fii respectată din motive de urgenţă.

Pentru atribuirea contractelor cu o valoare estimată în echivalent lei de cel mult 130.000 euro, numărul minim de zile ce trebuie acordate este următorul:

– 22 de zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea ofertelor;

– 17 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea ofertelor, dacă documentaţia este accesibilă în SEAP;

– 12 zile, reprezentând numărul minim de zile care trebuie acordate pentru depunerea ofertelor, dacă perioada minimă nu poate fi respectată din motive de urgenţă.

Business-Plans-WhatIsItWhyDoINeedIt_0212

Sub aspectul conţinutului minimal, invitaţia de participare trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii:

a)       referinţe privind anunţul de participare publicat;

b)      data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;

c)       adresa la care se transmit ofertele;

d)      limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

e)       data, ora şi adresa deschiderii ofertelor;

f)        dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.

Sub aspectul procedurii de transmitere a invitaţiei de participare, legea stabileşte că autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire.

Pentru situaţia în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a anexa documentaţia de atribuire, ci are doar obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a acestei documentaţii.

Autoritatea contractantă este în măsură să  organizeze o etapă suplimentară, însă numai în cazul licitaţiei electronice şi dacă a fost prevăzută în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire.

Toţi operatorii economici interesaţi îşi pot depune candidatura şi au acces la întreaga documentaţie de atribuire publicată în SEAP în mod direct, complet, nerestricţionat.

În cazul în care unii operatori economici selectaţi solicită clarificări privind documentaţia de atribuire, răspunsurile formulate de autoritatea contractantă trebuie să fie clare, fără ambiguităţi, însoţite de întrebările aferente.

Autoritatea contractantă este ţinută să comunice răspunsurile de clarificare tuturor operatorilor selectaţi în 3 zile lucrătoare de la primirea fiecărei solicitări de clarificare, dar nu mai târziu de 6 zile de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, iar în cazul accelerării procedurii în nu mai târziu de 4 zile.

La solicitările de clarificări primite de la operatorii economici selectaţi, cu mai puţin de 6 zile lucrătoare rămase până la data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă va răspunde doar dacă există siguranţa că răspunsul va fi primit de către toţi operatorii economici selectaţi, înainte de data limită stabilita pentru depunerea ofertelor şi  doar dacă răspunsul care se va formula nu modifică, inclusiv printr-o erată, documentaţia de atribuire publicată.

În ceea ce priveşte deschiderea ofertelor, aceasta trebuie să respecte precizările din invitaţia de participare privind:

a)       data deschiderii;

b)      ora deschiderii;

c)       adresa la care va avea loc deschiderea.

Av.Christian BOGARU

BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii[1] Art. 11 – Licitaţiile restrânse” înseamnă procedurile la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul cărora numai operatorii economici invitaţi de autorităţile contractante îşi pot depune ofertele.
[2] MĂDĂLIN IRINEL NICULEASA, ”Legislaţia achiziţiilor publice. Comentarii şi explicaţii”, ediţia a doua, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pagina 382.
[3] DUMITRU A.P. FLORESCU, COMAN LUCICĂ, ”Achiziţii publice. Reglementare, atribuire, audit financiar, jurisprudenţă”, editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pagina 95.
About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.