Terţul susţinător – o încercare de sistematizare a sediului materiei

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018

Av. Daniel STIGER,

Încă de la momentul la care am început să studiez cu atenţie Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (în continuare, pe scurt, „Legea nr. 98/2016”) am remarcat faptul că dispoziţiile acestui act normativ prin care se reglementează actualmente instituţia terţului susţinător nu au fost grupate/sistematizate de legiuitor într-un capitol distinct, ci au fost inserate disparat în tot cuprinsul legii, ceea ce, în practică, poate reprezenta un lucru destul de neplăcut şi anevoios, mai ales atunci când este necesară identificarea unei soluţii prompte de către profesionistul care este solicitat să se pronunţe, de cele mai multe ori, (aproape) pe loc.
În acest context, am considerat că realizarea unui scurt material care să încerce să reunească şi să sistematizeze cât mai bine cu putinţă doar acele prevederi legale care tratează aspecte ce ţin de terţul susţinător (ori de utilizarea resurselor acestuia de către un operator economic participant în cadrul unei proceduri de achiziţie publică) ar putea reprezenta un instrument util, cu aplicabilitate
practică.
Astfel, pentru a intra direct în miezul problemei, diferite aspecte ce ţin de instituţia terţului susţinător pot fi regăsite la:
* Art. 60 – care face referire, în cazurile oferite în acest text legal cu titlu exemplificativ ca situaţii potenţial generatoare de conflict de interese, la acele persoane care au anumite legături cu terţii susţinători şi care participă în procesul de verificare sau evaluare a ofertelor sau a solicitărilor de participare, după caz;
* Art. 63 alin. (2) – prin care este dispusă în sarcina autorităţii contractante obligaţia de a publica prin mijloace electronice o serie de informaţii în legătură cu operatorii economici participanţi în cadrul procedurilor, inclusiv cu privire la terţii susţinători (respectiv, denumirea şi datele de identificare ale acestora, „(…) cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele”); această obligaţie trebuie dusă la îndeplinire într-un termen de maxim 5 zile calculat de la data la care expiră termenul-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor……

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.