Alocare temporară de fonduri, autorităţilor de management

Autonomy_Scrittura_616x254

În scopul asigurării necesarului de finanţare aferent lunii iunie a anului 2014, au fost alocate temporar, autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă – Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative (PO DCA), de către Ministerul Finanţelor Publice suma de 607.320,71 mii lei, în echivalent euro.

Sumele alocate din resurse interne, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 30 septembrie 2014.

In acest sens si in conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 463/2014 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 05.06.2014, Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar, proporţional cu sumele prevăzute în anexa la hotarare, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2014. Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare până la data de 7 iulie 2014.

Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

Ec. Elena MARCONESCU

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.