Analiză de jurisprudenţă CNSC – Complicaţii create de modificarea Documentaţiei de Atribuire. Valoarea juridică a Graficelor de execuţie. Anularea procedurii

Publicat în revista nr. 162 – Septembrie 2021

Av. Mihai IONESCU-BALEA, SCA Oglindă & Asociaţii

Jurisprudenţa de dată recentă a CNSC, a oferit o soluţie foarte interesantă din punct de vedere teoretic, dar şi practic, într-o speţă ce a ridicat mai multe întrebări foarte actuale în piaţa de achiziţii publice: ce efecte pot avea modificările cerinţelor tehnice sau financiare pe parcursul perioadei de ofertare? ce se întâmplă în situaţia unor oferte care devin inadmisibile din cauza acestei modificări? care este natura juridică a graficelor de execuţie asumate de ofertanţi?
În speţă, autoritatea contractantă a modificat în timpul perioadei de ofertare cerinţele de calificare, publicând în SEAP un anunţ prin care a impus ca operatorii economici să nu mai includă în ofertă o categorie de lucrări ce era prevăzută în documentaţia de atribuire. Drept urmare, doar unul dintre cei 3 ofertanţi a exclus respectiva categorie de lucrări doar din oferta financiară, menţinând însă aceste lucrări în graficul tehnic de execuţie. Ceilalţi 2 ofertanţi au păstrat categoria de lucrări atât în oferta tehnică, cât şi în cea financiară. În urma evaluării ofertelor tehnice, toate au fost declarate admisibile. În urma evaluării ofertelor financiare, primul ofertant a fost declarat câştigător, iar celelalte 2 oferte au fost declarate inadmisibile, pe motiv că prevedeau lucrări ce nu făceau parte din documentaţia de atribuire.
Ofertantul clasat pe locul al doilea a contestat rezultatul procedurii, cerând anularea raportului procedurii şi, în subsidiar, anularea procedurii. Consiliul a admis capătul subsidiar de cerere, reţinând că niciunul dintre cei 3 ofertanţi nu a respectat modificarea documenta-ţiei de atribuire, astfel încât toate cele 3 oferte depuse erau inadmisibile. În consecinţă, Consiliul a dispus anularea procedurii de atribuire.
Cum s-a ajuns la anularea procedurii de atribuire?
Consiliul a reţinut că autoritatea contractantă nu putea declara oferta câştigătoare drept admisibilă, deoarece aceasta suferea de acelaşi vicii ca celelalte 2 oferte respinse. Astfel, chiar dacă ofertantul declarat câştigător nu a inclus respectiva categorie de lucrări în oferta financiară, el a păstrat categoria de lucrări în graficul tehnic de execuţie. Acest lucru a condus la necorelarea ofertei financiare cu oferta tehnică, în sensul în care lucrări ce din punct de vedere tehnic erau ofertate şi urmau a fi executate, nu erau cotate corespunzător în propunerea financiară. Aşa cum a afirmat şi contestatoarea, nu se poate presupune că un ofertant într-o procedură de achiziţie publică ofertează lucrări cu titlu gratuit – prin urmare, necotarea lucrărilor în propunerea financiară trebuie sancţionată, aşa cum judicios a reţinut Consiliul:
„(…) introducerea dotărilor în oferta tehnică şi excluderea lor din oferta financiară reprezintă o neconformitate sancţionabilă potrivit prevederilor art. 137 alin. 3 lit. d) HG nr. 395/2016: „propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia incidentă, alta decât cea din domeniul achiziţiilor publice”….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.