Comunicarea rezultatului procedurii

Publicat în revista nr. 143 – August 2019

Adrian DOSPINESCU Expert achiziţii publice & Coach, trainer, speaker certificat John Maxwell Team

Ultimul act emis de autoritatea contractantă, înainte de finalizarea procedurii de atribuire (conform art. 211 din Legea 98/2016, finalizarea procedurii se realizează prin: a) încheierea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru; sau b) anularea procedurii de atribuire), este adresa de comunicare a rezultatului procedurii: art. 214, Legea 98/2016: „(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale […]; art. 215 – (1) „Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii […]”.
Legea 98/2016 prevede că: “art. 64. – (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca excepţie, prin alte mijloace decât cele electronice. (2) Instrumentele şi dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbală poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esenţiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiţia consemnării în scris a principalelor elemente ale conţinutului comunicării verbale, cu condiţia respectării procedurilor de atribuire, cu informarea tuturor participanţilor. (4) În sensul dispoziţiilor alin. (3), elementele esenţiale ale procedurii de atribuire includ documentele achiziţiei, solicitările de participare şi ofertele. (5) Conţinutul comunicărilor verbale cu ofertanţii care ar putea avea un impact semnificativ asupra conţinutului şi evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării”….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.