Despre limitele cerinţei minime de calificare privind experienţa similară

Publicat în revista nr. 144 – Septembrie 2019

Avocat Ioana Rotaru Managing Partner SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii”

Art. 178 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în acord cu art. 58 alin. (4), art. 60 alin. (4) şi Anexa XII Partea a II-a din Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, prevede dreptul autorităţii contractante de a stabili prin documentele achiziţiei cerinţe privind capacitatea tehnică şi profesională, acestea putând viza inclusiv existenţa unui nivel corespunzător de experienţă, prin raportare la contractele executate de către operatori în trecut.
Acest drept al autorităţii trebuie exercitat, însă, într-o manieră care să respecte chiar scopurile avute în vedere prin legislaţia în materie şi principiile aplicabile, menite a conduce la satisfacerea nevoilor autorităţii, astfel cum aceste nevoi au fost exprimate prin documentaţia de atribuire.
Potrivit unei practici consolidate, reglementate în prezent prin art. 5 din Instrucţiunea ANAP nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru a nu se restrânge competiţia, autorităţile contractante nu au dreptul de a solicita, pentru demonstrarea experienţei similare, doar furnizarea de produse/prestarea de servicii/ execuţia de lucrări identice, fiind necesar să fie permise şi cele similare sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului.
Plecând de la obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, exemplificările autorităţii contractante din cuprinsul documentaţiei de atribuire trebuie să prezinte relevanţă şi să fie proporţionale cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică potrivit art. 31 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.