Confidenţialitatea în achiziţiile publice (I)

Publicat în revista nr. 160 – Martie 2021

Av. Daniel STIGER

Subiect al unor modificări legislative succesive, aspectul privind confidenţialitatea documentelor ce formează ofertele pe care operatorii economici le depun în cadrul procedurilor de achiziţie publică este unul care şi la acest moment generează interpretări şi soluţii dintre cele mai diverse, practica, în marea ei majoritate, fiind aceea de a nu se da efect solicitărilor privind confidenţialitatea documentelor indicate în acest sens de către operatorii economici.
O atare situaţie pare a fi, din punctul meu de vedere, rezultanta unei reglementări care, chiar şi la acest moment, nu oferă un instrument de lucru pertinent, clar şi precis. Spun asta deoarece, în fapt, prin efectul prevederilor Art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare „Legea nr. 98/2016”), autorităţile contractante sunt puse în faţa situaţiei (deloc confortabilă) ca după data comunicării rezultatului procedurii de atribuire să fie nevoite să concilieze în practică două aspecte ce sunt, în esenţa lor, diametral opuse: pe de o parte, să dea efect practic interesului evident (şi complet justificat) al operatorilor economici de a-şi proteja ofertele pe care le depun în procedurile de atribuire de „ochii” competitorilor, iar pe de altă parte, de a respecta şi de a se conforma principiului transparenţei prevăzut în legislaţia naţională de Art. 2 alin. (2) lit. d) din actul normativ antecitat. Tot aici, trebuie menţionat şi faptul că nici jurisprudenţa naţională nu este una constantă atunci când se pune problema aplicării normelor legale ce reglementează confidenţialitatea în materie, părerile fiind împărţite şi, implicit, soluţiile neunitare.
Cu titlu de aspect preliminar, menţionez că întregul studiu pe care l-am făcut asupra subiectului în discuţie va fi prezentat pe parcursul a două articole. Aceasta deoarece ideile pe care doresc să le dezvolt au dat naştere, în final, unui material a cărui întindere este considerabilă şi a cărui prezentare integrală este imposibil a fi făcută în spaţiul ce poate fi alocat unui singur articol, în pofida faptului că nu este nici pe departe un studiu exhaustiv (şi nici nu se doreşte astfel!) dar şi a strădaniei mele de a-mi limita expunerea cât de mult posibil însă fără a afecta logica expunerii.
Acestea fiind spuse, voi începe prezentul studiu prin a trece în revistă principalele prevederi legale pe care le am în vedere cu precădere (şi la care voi face trimitere în continuare) şi care reglementează la acest moment aspecte ce ţin de confidenţialitate în domeniul achiziţiilor publice, respectiv:
1. Prevederi din cuprinsul Legii nr. 98/2016:
ü Art. 57 care prevede, textual:
„(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile autorităţii contractante prevăzute la art. 145 şi 215 în legătură cu transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către candidaţi/ ofertanţi.
(3) Autoritatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata întregii proceduri de atribuire….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.