Confidenţialitatea ofertei prin prisma modificărilor aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2020

Publicat în revista nr. 150 – Martie 2020

Cătălina MIRCEA, avocat asociat SCA Mircea şi Asociaţii

Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 106/12.02.2020, au fost aduse modificări Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Între modificările aduse de noua OUG 23/2020, dovedirea caracterului confidenţial al ofertelor este una dintre aceste modificări prin care ofertanţii vor trebui să acorde o atenţie deosebită
protejării confidenţialităţii ofertelor.
Astfel, după intrarea în vigoare a OUG nr. 23/2020 Legea nr. 98/2016 a achiziţiilor publice, prevede la art. 57 următoarele aspecte cu privire la confidenţialitate:
Art. 57. (1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii economici indicate de aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu afectează obligaţiile autorităţii contractante prevăzute la art. 145 şi 215 în legătură cu transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire către candidaţi/ofertanţi.
(3) Autoritatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite cerinţe în vederea protejării caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata întregii proceduri de atribuire.
(4) Informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor, trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.