Ce mai este nou în legislaţia privind achiziţiile publice – flexibilizarea, transparenţa şi predictibilitatea sistemului remediilor şi căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 150 – Martie 2020

Avocat Raluca MIHAI, Partner Voicu & Filipescu SCA

Avocat Evelina ŞTEFĂNOIU, Associate Voicu &Filipescu SCA

După intrarea în vigoare a pachetului legislativ în domeniul achiziţiilor publice în anul 2016 (compus din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în domeniul achiziţiilor publice), acesta a suferit o serie de modificări succesive implementate ca urmare a deficienţelor constatate în practică, dar şi a alinierii cu legislaţia europeană în materie.
Iată că prima parte a anului 2020 aduce o nouă reformă a legislaţiei aplicabile domeniului achiziţiilor publice, legiuitorul român considerând că se impune modificarea şi completarea actelor normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, pornind de la premisele perfecţionării şi flexibilizării acestuia, clarificării anumitor concepte şi îndreptării unor erori, cu luarea în considerare a sensului urmărit de legislaţia europeană în domeniu [mai ales în contextul în care la 24.01.2019 Comisia Europeană a aprobat declanşarea unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (punere în întârziere) privind neconformitatea punerii în aplicare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE şi 2014/25/UE pentru mai multe state, printre care şi România], în vederea asigurării creşterii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a celor europene.
Astfel, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, intrând în vigoare la această dată (denumită în cele ce urmează “O.U.G. 23/2020”).
Prin O.U.G. 23/2020 au fost aduse amendamente Legilor 98/2016, 99/2016, 100/2016, 101/2016, dar şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante (modul de realizare a controlul ex ante a fost modificat din voluntar în obligatoriu, iar intervenţia ANAP în procesul de achiziţie publică de la nivelul autorităţii contractante se va realiza o singură dată, prin emiterea avizului conform care se va realiza exclusiv prin SEAP; totodată, au fost modificate termenele referitoare la emiterea deciziei de conciliere în sensul scurtării acestora, pentru a se reduce timpul de derulare a procedurilor de atribuire a contractelor din domeniul achiziţiilor publice).
În ceea ce priveşte Legile nr. 98/2016 şi nr. 99/2016, aspectele de noutate relevante aduse de O.U.G. 23/2020 se referă la:
* obligativitatea ca informaţiile indicate de operatorii economici ca fiind confidenţiale să fie însoţite de dovada care le conferă acest caracter, în caz contrar nemaisubzistând obligaţia autorităţii contractante de a nu dezvălui informaţiile indicate de operatori economici ca fiind confidenţiale;
* clarificarea şi eliminarea situaţiilor artificiale de excludere de la o procedură de atribuire în ceea ce priveşte plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat;….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.