Consideraţii privind competenţa materială funcţională a instanţelor în litigiile privind executarea contractelor de achiziţii publice

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023

Ligia Cecilia POPESCU, Partner Wolf Theiss
Gabriela PĂTRĂŞCAN, Senior Associate Wolf Theiss

În România, litigiile în materia achiziţiilor publice reprezintă o categorie deosebită a disputelor din contenciosul administrativ, cu o reglementare specială care a suferit recent modificări menite să rezolve anumite disfuncţionalităţi sistemice privind eficienţa remediilor în această materie.
În acest sens, Raportul de ţară al României în materia achiziţiilor publice (2021) conţine date statistice substanţiale care reflectă durata şi eficienţa acestor remedii, ilustrând totodată nevoia de îmbunătăţire a acestor proceduri1.
Vom efectua în cele ce urmează o analiză a modificărilor legislative recente cu privire la competenţa materială funcţională a secţiilor specializate din cadrul tribunalului în vederea soluţionării litigiilor iniiate în legătură cu executarea unor contracte de achiziţie publică, precum şi a potenţialelor efecte practice din perspectiva celerităţii şi eficientizării procedurilor.
1. Succesiunea modificărilor legislative în ceea ce priveşte competenţa materială funcţională
Legea nr. 101/20162 este legea specială cu privire la determinarea competenţei instanţelor care judecă litigii din domeniul achiziţiilor publice.
Reglementarea generală în materie, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prevede competenţa secţiilor de contencios administrativ pentru litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ sau a celor legate de încheierea contractului administrativ (inclusiv litigiile având ca obiect anularea unui contract administra-tiv) şi competenţa instanţelor civile, pentru orice alte litigii rezultate din executarea contractelor administrative.
Deşi în prezent este de necontestat că şi contractele de achiziţii publice intră în categoria contractelor administrative3, prin reglementarea specială din art. 53 al Legii nr. 101/2016 legiuitorul a dorit să stabilească în mod expres competenţa materială funcţională a instanţelor din materia achiziţiilor publice. Acest fapt este în concordanţă şi cu obiectivele menţionate în Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice 2023-2027, prin aceasta punându-se accentul şi pe specializarea instanţelor în domeniul achiziţiilor publice4.
La momentul intrării în vigoare a Legii nr. 101/2016, legiuitorul stabilise prin art. 53 alin. 1 că „procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante, prin complete specializate în achiziţii publice”….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.