Criteriul de atribuire în procedura simplificată

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016

Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii

Analizând prevederile art. 113 alin. (11)1 din Legea nr. 98/2016 care limiteză stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie, în situaţia iniţierii procedurii simplificată, doar cu privire la:
• la motivele de excludere ale ofertantului/candidatului reglementate la art. 164-171
• capacitatea de exercitare a activităţii profesionale prin prezentarea de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de ateStare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, iar în cadrul procedurilor simplificate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii se poate solicita deţinerea unei autorizaţii speciale sau să fie membri ai unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, dacă este cazul17•experienţa similară prin prezentarea unor liste de lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante sau a unor liste a principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi…

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.