Deţinerea autorizaţiilor care demonstrează capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, între obligaţie şi drept – Examen jurisprudenţial –

Publicat în revista nr. 165 – Iunie 2022

Ana POPA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Bianca CERCEL, Avocat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

În practica judiciară am întâlnit tot mai des situaţii în care contestaţiile ce vizează neîndeplinirea cerinţei privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertanţilor sunt respinse ca nefondate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), aceste soluţii fiind menţinute de către curţile de apel în etapa plângerii.
În concret, astfel de contestaţii pornesc de la împrejurarea că, la momentul depunerii ofertelor, ofertanţii nu deţineau, în nume propriu sau prin subcontractanţi, autorizaţiile prevăzute de legislaţia specială (i.e. autorizaţii ANRE, ISCIR, IGSU, AFER etc.) pentru realizarea activităţilor ce fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică şi pentru care este necesară deţinerea acestor autorizaţii (i.e. lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, lucrări de termoprotecţie, lucrări de montare centrale termice etc.).
În practica noastră, confruntându-ne cu situaţii diverse rezultate din maniera neunitară de ofertare în contextul unei documentaţii de atribuire neclare, ori care deşi, consolidată, este interpretabilă, ne-am pus o serie de întrebări al căror răspuns a venit pe cale jurisprudenţială, fie de la CNSC, fie de la curţile de apel învestite cu soluţionarea plângerilor formulate împotriva deciziilor CNSC.
Totodată, problema expusă, fiind una des întâlnită în practică şi primind de multe ori o rezolvare neunitară în practică, a determinat formularea, de către CNSC, a unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).
În secţiunile următoare, vom expune concluziile rezultate din analiza jurisprudenţei CNSC şi a curţilor de apel, respectiv, vom urmări să răspundem următoarelor întrebări:(i) ce se întâmplă atunci când cerinţa privind deţinerea autorizaţiilor este menţionată doar în Caietul de sarcini, fără a fi menţionată şi în Fişa de date şi în Anunţul de participare, (ii) dacă, în contextul în care ofertantul nu deţine autorizaţiile prevăzute de legislaţia specială, se poate susţine că acesta demonstrează, totuşi, corespondenţa dintre Propunerea tehnică şi cerinţele Caietului de sarcini,(iii) dacă ofertanţii au obligaţia nominalizării în Ofertă a unor subcontractanţi care deţin autorizaţiile prevăzute de lege şi (iv) care sunt considerentele în virtutea cărora CNSC a formulat o trimitere preliminară către CJUE.
Opinia predominantă a practicii judiciare
Atât la nivelul CNSC, cât şi la nivelul curţilor de apel, aspectul care prezintă relevanţă în pronunţarea soluţiilor de respingere a contestaţiilor se referă la menţionarea expresă ori, mai bine spus, lipsa menţionării exprese în documentaţia de atribuire a cerinţelor privind deţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege. Se admite că, atât timp cât autoritatea contractantă nu a impus în mod expres, în Fişa de date şi în Anunţulde participare, cerinţe în sensul depunerii acestor autorizaţii odată cu Oferta, atunci ofertantului nu i se poate imputa lipsa capacităţii de exercitare a activităţii profesionale…..

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.