Măsurile adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr.26/2022 pentru accelerarea lucrărilor de infrastructură de transport de interes naţional Partea I – modificări în legislaţia achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 165 – Iunie 2022

Ioana VIORICĂ, Senior Associate, Pop Briciu Crai

În Monitorul Oficial cu numărul 272, din data de 21 martie 2022, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice. Dintre modificările intervenite pe această cale, în cele ce urmează ne vom opri asupra legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
În ceea ce priveşte Legea nr.98/2016, modificările vizează, punctual, următoarele aspecte:
·Modificarea condiţiilor/situaţiilor/ cazurilor în care Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadrul de lucrări, de produse sau de servicii – art.104 alin.(1) lit.c);
· Introducerea unei excepţii de la interdicţia Autorităţii contractante de stabilire, în documentele achiziţiei, a unei durate contractuale pe o perioadă mai mare decât cea necesară depăşirii situaţiilor neprevăzute, respectiv pentru proiectele ce vizează infrastructura de transport – art.104 alin.(41);
· Introducerea, cu caracter de noutate, a unor termene în care ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE – art.196 alin.(2);
· Abrogarea dispoziţiilor art. 196 alin.(21) care prevedeau un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea documentelor anterior indicate;
· Posibilitatea Autorităţii contractante de a efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite şi către furnizori şi/sau subcontractanţii subcontractanţilor şi/sau către orice alţi operatori economici, cu condiţia ca această posibilitate să fie prevăzută în documentele achiziţiei – art.218 alin.(7);
· Introducerea unei noi condiţii în ceea ce priveşte modificarea contractelor de achiziţie publică, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire – art.221 alin.(9).
Astfel, o importantă modificare – cu impunerea unei protecţii sporite faţă de Autoritatea contractantă, din punctul nostru de vedere – vizează procedura de negociere pentru atribuirea contractelor, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cazurile în care, din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de Autoritatea contractantă, termenele procedurilor nu ar putea fi respectate.
Spre deosebire de reglementarea anterioară – când se prevedea expres posibilitatea Autorităţii contractante de a realiza, pe fondul unei necesităţi de intervenţie imediată, achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ– modificările actuale nu mai fac trimitere expresis verbis la această posibilitate (putând, astfel, a fi considerate abrogate).
Cu toate acestea, s-a menţinut condiţia din reglementarea anterioară, ca situaţiile de extremă urgenţă invocate în justificarea aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare să nu fie, sub nicio formă, atribuite Autorităţii contractante.
Apreciem astfel că legiuitorul acordă Autorităţii contractante o putere discreţionară considerabil mai ridicată, dar protejează în acelaşi timp proiectele de infrastructură de transport (transeuropean, astfel cum acesta este definit de art.235 alin.(1) din Lege), prin posibilitatea de a stabili o durată contractuală mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute.
În contextul social şi economic actual, această iniţiativă poate fi considerată benefică, luând în considerare chiar obiectivul trasat de Programul naţional de redresare şi rezilienţăîn ceea ce priveşte domeniul transporturilor, prin adoptarea unor măsuri concrete, de preîntâmpinare a eventualelor blocări de finanţare pentru aceste proiecte.
O protecţie sporită, dar şi o fluidizare a procedurilor de atribuire – prin responsabilizarea autorităţilor implicate, este dată de reglementarea nouă ce impune un termen de doar o zi lucrătoare în care Autoritatea contractantă poate să solicite ofertantului clasificat pe primul loc documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. …

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.