Documentul constatator – aspecte teoretice şi practice

Publicat în revista nr. 133 – Octombrie 2018

Liviu-Alexandru TEODORESCU, Avocat – Baroul Bucureşti

Laura Mihaela SMARANDA, Expert achiziţii publice

 

Deşi rolul documentului constatator, astfel cum a fost acesta stabilit de legiuitor, este acela de a sancţiona operatorii economici care nu-şi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile contractuale, din culpă, în practică există situaţii în care această instituţie juridică este folosită de unele autorităţi contractante în scop şicanator, ajungând să afecteze şi operatorii economici oneşti. Dispoziţiile HG nr . 395/2016 respectiv cele din HG  nr. 394/2016 (norme asemănătoare se regăsesc şi în HG nr. 867/2016), prevăd pentru autoritatea/entitatea contractantă, în ceea ce priveşte contractele de servicii (altele decât contractele de servicii de proiectare), ″obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract/contract subsecvent.″ Textele menţionate nu reglementează şi situaţia, întâlnită frecvent în practică, în care contractul de servicii încetează prin ajungere la termen fără ca în interiorul acestuia să poată fi finalizate toate activităţile (din motive neimputabile prestatorului), împrejurare ce nu se pliază pe norma juridică amintită. În acest caz apar deseori situaţii inechitabile în care, deşi operatorul economic şi-a îndeplinit în perioada contractuală activităţile care ţineau exclusiv de controlul şi voinţa sa, rămân anumite componente nerealizate din cauze externe, autorităţile contractante emiţând documente constatatoare în care includ informaţii referitoare la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, fără însă a le filtra din perspectiva unei eventuale culpe a operatorului. Or, într-o astfel de situaţie, autorităţii/entităţii contractante îi revine obligaţia de a expune situaţia reală, consemnând motivele neimputabile prestatorului, precum şi lipsa
prejudiciului. ….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.