Insolvenţa unui operator economic – motiv de excludere, de plano, dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică?

Publicat în revista nr. 149 – Februarie 2020

Liviu-Alexandru TEODORESCU,Avocat – Baroul Bucureşti

Articolul 167 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, dispune în sensul că „Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:………..b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;”
De asemenea, alineatul (2) al aceluiaşi articol stipulează faptul că „Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă.”
Din conţinutul alineatului (1) al articolului 167 din lege se poate lesne observa că norma are un caracter imperativ („autoritatea contractantă exclude….”), în timp de norma din alineatul (2) al aceluiaşi articol circumstanţiază excluderea din procedura de atribuire şi obligă autoritatea contractantă la verificarea capacităţii respectivului operator economic de a executa contractul/acordul-cadru.
Fiind vorba despre o procedură (insolvenţa) ce face obiectul unei alte legi, se impune a verifica scopul şi principiile avute în vedere de legiuitor atunci când a legiferat.
Astfel, potrivit art. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, „Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.”
De asemenea, unul din principiile pe baza cărora a fost elaborată Legea nr. 85/2014 este „acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare judiciară”.3
Prin urmare, situaţia de insolvenţă în care s-ar afla operatorul economic participant la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru, nu trebuie să conducă automat la ideea că acesta trebuie exclus din procedură, aşa cum se mai întâmplă, din nefericire, uneori în practică…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.