Clarificarea conţinutului ofertelor, între obligaţie şi facultate

Publicat în revista nr. 149 – Februarie 2020

Avocat Petre TĂNASE, Societate de avocaţi Ceparu şi Irimia

În prezent, chiar dacă legislaţia în materia achiziţiilor publice clasice, respectiv Legea nr. 98/2016 şi normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 395/2016, aparent statuează asupra instituţiei clarificărilor cerute de autoritatea contractantă ofertanţilor participanţi la procedurile de atribuire, există nenumărate situaţii determinate de inconsecvenţa textului de lege care pun comisiile de evaluare într-o situaţie care impune o analiză, de la caz la caz, asupra oportunităţii/necesităţii transmiterii unor astfel de solicitări.
Astfel, la evaluarea ofertelor relevante pentru comisia de evaluare ar trebui să fie următoarele prevederi legale privitoare la solicitările de clarificări:
– art. 2 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 98/2016:
„Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: (…) e) proporţionalitatea; f) asumarea răspunderii.”
– art. 49 din Legea nr. 98/2016:
„Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională.”
– art. 196 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 98/2016:
„Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.
(…)
Autoritatea contractantă poate invita candidaţii/ofertanţii să completeze sau să clarifice documentele prevăzute la alin. (1) sau (2).”
– art. 209 din Legea nr. 98/2016:
„În cazul în care informaţiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în cazul în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanţilor/ candidaţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal şi transparenţei.
Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.”
– art. 210 alin. (1) din Legea nr. 98/2016:
„În cazul unei propuneri financiare aparent neobişnuit de scăzută în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la preţul sau costurile propuse în respectiva ofertă.”
– art. 134 alin. (1) din anexa la HG nr. 395/2016:
„Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora, termenul-limită neputând fi stabilit decât la nivel de zile lucrătoare, fără a fi precizată o oră anume în cadrul acestuia.”….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.