Modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante

Publicat în revista nr. 126 – Martie 2018

14-2Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, a fost publicată pe site-ul ANAP, la 26 februarie 2018.

În acest sens, activitatea de control ex-ante, prevăzută la art. 6 alin. (2) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, se iniţiază odată cu transmiterea deciziei de verificare autorităţii contractante, conform art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, şi se finalizează la:

  • data expirării termenului de contestare a comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, în situaţia în care nu au fost depuse contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată competentă;
  • data comunicării la ANAP a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau a instanţei competente, în cazul în care dispoziţia obligatorie cuprinsă în aceasta se referă la anularea/continuarea procedurii, continuare care constă în menţinerea comunicărilor privind rezultatul procedurii, iar termenul legal pentru contestare este expirat;
  • data la care ANAP a fost înştiinţată de către autoritatea contractantă asupra faptului că a fost semnat contractul, sau a fost anulată procedura de atribuire, după caz, pentru negocierile fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, respectiv în situaţia procedurilor de atribuire controlate ex ante conform art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă
  • data primirii de către ANAP a copiei actului adiţional încheiat de autoritatea contractantă, sau a comunicării hotărârii de anulare a demersului de modificare contractuală, pentru verificările acestora din urmă.

În acest sens, verificatorii ex ante întocmesc un raport de activitate care se transmite, autorităţilor de management şi altor instituţii cu atribuţii în sistemul achiziţiilor publice, inclusiv în cel de managmenent şi control al fondurilor structurale şi de investiţii, după caz, pentru contractele finanţate din fonduri europene nerambursabile, respectiv Agenţiei Naţionale de Integritate, atunci când sunt incidente prevederile art. 7 alin. (6) din OUG….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.