Modificari de substanta in contestarea procedurilor de achizitii publice

Revista-de-achizitii-publice-guvernul-romaniei

Pentru fluidizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, care sa protejeze autoritatile contractante impotriva depunerii unor contestatii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite caile de atac in domeniul achizitiilor publice, Guvernul Romaniei, a emis si publicat la 30 iunie 2014, cu aplicabilitate imediata, OUG nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.  

Printre cele mai importante modificari la OUG nr. 34/2006 , noua ordonanta, se refera la introducerea unui nou articol, astfel:

 1. In scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia;
 2. Contestatia/Cererea/Plangerea va fi respinsa in cazul in care contestatorul nu prezinta dovada constituirii garantiei prevazute la alin.1
 3. Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii
 4. Cuantumul garantiei de buna conduita se stabileste prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, astfel:
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. 2 lit. a) si b);
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. 2 lit. c), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. 2 lit.a) si b), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. 2 lit.c), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei

Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila

6. In cazul in care, in ultima zi de valabilitate a garantiei de buna conduita, decizia Consiliului sau hotararea instantei de judecata nu este ramasa definitiva, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garantiei de buna conduita in aceleasi conditii de la alin. (1)-(5), autoritatea contractanta va retine garantia de buna conduita. Prevederile art. 2712 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator

7. Prevederile alin. 1-6 se aplica in mod corespunzator si in situatia in care plangerea impotriva deciziei Consiliului este formulata de o alta persoana decat autoritatea contractanta sau contestator, conform art. 281. Art. 2712. :

 • In cazul in care contestatia este respinsa de catre Consiliu sau de catre instanta de judecata, atunci cand contestatorul se adreseaza direct instantei, autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de buna conduita de la momentul ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata. Retinerea se aplica pentru loturile la care contestatia a fost respinsa
 • Prevederile alin. 1 se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie/cerere/plangere
 • Masura prevazuta la alin. 1 nu va fi aplicata in cazul in care Consiliul/instanta de judecata respinge contestatia ca ramasa fara obiect sau in cazul in care s-a renuntat la contestatie/cerere/plangere, ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conditiile art. 2563 alin. 1
 • In situatia in care Consiliul admite contestatia, respectiv instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a restitui contestatorului garantia de buna conduita, in cel mult 5 zile de la momentul ramanerii definitive a deciziei/hotararii
 • In situatia in care contestatorul se adreseaza direct instantei de judecata si aceasta admite cererea introdusa, prevederile alin. 4 se aplica in mod corespunzator
 • Sumele incasate de autoritatea contractanta din executarea garantiei de buna conduita reprezinta venituri ale autoritatii contractante.”

De asemenea, pentru solutionarea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii contestatiei, punctul sau de vedere asupra acesteia, „insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevazute la art. 275 alin. 3, o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP”. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia. In acest sens, Consiliul/Instanta de judecata se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.

La art. II., OUG nr 51, arata „Contestatiile/Cererile/Plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa fie solutionate in conditiile si cu procedura prevazuta de legea in vigoare la data la care au fost depuse”.

REVISTA DE ACHIZITII PUBLICE

 

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.