Propunerea de directivă privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

cristian_bogaru

Parlamentul European a adoptat în primă lectură, în data de 11 martie 2014 o rezoluţie legislativă referitoare la propunerea sa de directivă şi a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice.

Proiectul de directivă privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice propune instituirea unui standard european de facturare electronică, în vederea  îmbunătăţirii interoperabilităţii între diferite sisteme de facturare electronică, în principal cele naţionale. Scopul său este de a elimina barierele existente pe piaţă şi a obstacolelor în calea comerţului care decurg din existenţa unor norme şi standarde naţionale diferite. Acest act legislativ va contribui, de asemenea, la stimularea adoptării facturării electronice în Europa, care rămâne la un nivel foarte scăzut, reprezentând numai 4-15 % dintre toate facturile transmise.

Domenii de aplicare:

Facturile electronice emise ca urmare a executării contractelor cărora li se aplică:

a)    Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ;

b)    Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a directivei 2004/18/CE ;

c)    Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consilului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ;

Directiva nu se aplică facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor declarate secrete sau însoţite de măsuri de securitate speciale.

Principalele prevederi :

1. Instituirea unui standard european de facturare electronică, în vederea aplicării clare şi uniforme a facturării electronice ;


2. Elementele principale ale unei facturii electronice  desemnează un ansamblu de componente esenţiale de informaţii pe care trebuie să le conţină o factură electronică pentru a permite interoperabilitatea transfrontalieră. Aceste elemente sunt următoarele :

(a)       identificatorii de proces şi de factură;

(b)       perioada facturii;

(c)        informaţii privind vânzătorul;

(d)       informaţii privind cumpărătorul;

(e)       informaţii privind beneficiarul plăţii;

(f)        informaţii privind reprezentantul fiscal al vânzatorului;

(g)       referirea la contract;

(h)       detalii privind livrarea;

(i)         instrucţiuni de plată;

(j)         informaţii privind creditări sau debitări;

(k)        informaţii privind poziţiile de pe factură;

(l)         totalurile facturii;

(m)      defalcarea TVA.

3. Primirea şi prelucrarea facturilor electronice: Statele membre se asigură că autorităţile contractante şi entităţile contractante primesc şi prelucrează facturi electronice conforme cu standardul european privind facturarea electronică a cărui referinţă s-a publicat potrivit prevederilor din directivă.

Directiva va intra în vigoare în a douasprezecea zi de publicare în Monitorul Oficial.

La acest moment proiectul de directivă mai sus menţionat se află în stadiul de primă lectură, procedură în cadrul căreia Parlamentul European şi-a prezentat poziţia sa. În cazul în care poziţia Parlamentului European este aprobată de Consiliu, actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde poziţiei Parlamentului European. În cazul în care poziţia Parlamentului European nu este aprobată de Consiliu, acesta adoptă poziţia sa în prima lectură şi o transmite Parlamentului European.

Această propunere de directivă îşi doreşte să promoveze utilizarea facturării electronice în domeniul achiziţiilor publice, permiţând astfel statelor membre, autorităţilor contractante, entităţilor contractante şi operatorilor economici să genereze beneficii semnificative în ceea ce priveşte economiile, impactul asupra mediului şi reducerea sarcinilor administrative.

Beneficiile facturării electronice sunt maximizate atunci când generarea, trimiterea, transmiterea, primirea şi prelucrarea unei facturi pot fi automatizate integral. Din acest motiv, doar facturile care pot fi citite automat şi care pot fi prelucrate automat şi digital de către destinatar ar trebui să fie considerate drept conforme cu standardul european privind facturarea electronică. Un simplu fişier imagine nu ar trebui să fie considerat drept factură electronică în conformitate cu această directivă.

Av. Christian Bogaru

BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.