A luat fiinţă Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

company-management

În vederea stabilirii unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, in M. Of. nr. 325 din 5 mai 2014, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

In acest sens, Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, responsabilă cu elaborarea strategiilor şi politicilor de privatizare, cu coordonarea şi controlul implementării acestora, prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Ministerul Economiei, prin D.P.A.P.S., îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategii de privatizare pe domenii de activitate, în baza propunerilor instituţiilor publice implicate, pentru a asigura o corelare cu strategiile şi politicile promovate pe domeniile de activitate ale acestora;

b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi şi proiecte de hotărâri ale Guvernului în domeniul privatizării;

c) îndrumă metodologic şi monitorizează întregul proces de privatizare;

d) avizează şi supune spre aprobare Guvernului programul anual de privatizare care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e) monitorizează hotărârile şi deciziile iniţiate de reprezentanţii instituţiilor publice implicate luate în perioada de pregătire şi realizare a privatizării în domeniile restructurării, reorganizării, dizolvării şi lichidării operatorilor economici;

f) monitorizează implementarea strategiilor aprobate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

g) propune spre aprobare Guvernului elementele esenţiale ale contractului de mandat pentru privatizarea societăţilor de interes strategic;

h) întocmeşte rapoarte periodice privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului;

i) efectuează din oficiu, la solicitarea prim-ministrului sau la cererea motivată a ministrului de resort, verificări privind conformitatea punerii în aplicare a strategiilor;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate şi ia orice măsuri, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru îndeplinirea acestora.

Pentru operatorii economici la care Ministerul Economiei exercită în numele statului toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar, administrarea participaţiilor statului, derularea activităţilor de pregătire şi realizare a privatizării, precum şi monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare se realizează prin D.P.A.P.S. Aceasta, preia şi derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, cu respectarea prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite, Departamentul, poate prelua, în condiţiile legii şi cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele individuale de muncă, personal contractual necesar de la instituţiile publice/organele administraţiei publice centrale, pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestora, care intră în procedura de privatizare.

Pentru informarea celor interesati, D.P.A.P.S. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.

REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.