Noi măsuri legislative pentru evitarea intarzierilor în implementarea proiectelor finantate din fonduri europene

iXho9qPCh28Q

In vederea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaţionale în ultimul an de eligibilitate a acestora, precum şi din necesitatea adoptării unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestora, pentru evitarea dezangajării fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, Guvernul României, a aprobat OUG nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea OuG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, care a fost publicată în M.Of.nr. 407, din 2 iunie 2014.

Astfel, în conformitate cu prevederile acesteia, proiectul propriu, este orice proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, altele decât proiectele prin care se realizează rambursarea drepturilor de natură salarială acordate în baza Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

De o importanţă deosebită este şi faptul că aşa cum s-a stabilit, sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare şi prin cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume se pot achita până la punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate şi/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plata prin cererea curentă.

De asemenea, la articolul 8, prin introducerea literei, n), cu următorul cuprins: „ sumele necesare acoperirii corecţiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, anulate parţial ori integral, în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive.”s-au făcut specificaţiile necesare acoperirii corecţiilor financiare.

Iminenta aplicării penalităţilor şi, eventual, blocarea contractelor în situaţia întârzierii peste prevederile legale a plăţii unor sume datorate de beneficiari în condiţiile neexceptării acestora de la garantarea sumelor primite, sau în condiţiile existenţei unei suspiciuni de fraudă încă neinvestigată (operatori regionali), au făcut necesare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.64/2009.  În acest sens, autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita sumelor rezultate din creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi din rezilierea contractelor de finanţare, estimate a se realiza cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

Şi tot ca o problematică importantă, după efectuarea verificărilor cererii de plată de către Autoritatea de management, în cazul plăţilor directe, aceasta transmite Autorităţii de certificare şi plată o solicitare cuprinzând valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adaugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi datele de identificare ale beneficiarilor, în vederea virării către aceştia, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Autoritatea de certificare şi plată dispune de resurse în conturile sale, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucţiuni, emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Depunerea cererilor de plată prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se face într-un termen de maximum 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Ec. Lucian MARTIN

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.