Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2021 – perspective şi impact asupra legislaţiei achiziţiilor publice din România

Publicat în revista nr. 161 – Iunie 2021

Av. Beatrice ONICA-JARKA, Managing Senior Partner, S.C.P. BEATRICE ONICA-JARKA ŞI ASOCIAŢII
Av. Daniel STIGER, Partner, S.C.P. BEATRICE ONICA-JARKA ŞI ASOCIAŢII

Publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 5 aprilie 2021, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25 din 31 martie 2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice („O.U.G. nr. 25/2021”) este un act normativ cu o importanţă aparte în economia legislaţiei ce reglementează domeniul achiziţiilor publice din România, o analiză a acesteia fiind oportună din punctul nostru de vedere deoarece intrarea sa în vigoare a adus modificări care, deşi puţine, au totuşi un impact semnificativ în ceea ce priveşte viitoarele proceduri de achiziţie din perspectiva potenţialilor ofertanţi, atât din punctul de vedere al calităţii lor de „actori principali” pe care o dobândesc în cadrul procedurilor de achiziţie la care participă (ori intenţionează să participe), cât şi din punctul de vedere al obligaţiilor pe care legiuitorul le-a impus în sarcina autorităţilor contractante în legătură cu aceştia.
A. Modificările aduse de O.U.G. nr. 25/2021 şi motivarea legiuitorului privind necesitatea acestora.
Ca un aspect prealabil, precizăm faptul că deşi prin O.U.G. nr. 25/2021 se aduc modificări Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, acestea sunt, în esenţă, aceleaşi, motiv pentru care vom prezenta şi ne vom referi în prezentul articol doar la acele modificări care vizează Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice („Legea nr. 98/2916”). Acestea sunt:
(1) Definiţia operatorului economic de la art. 3 alin. (1), lit. jj) s-a modificat după cum urmează:
„jj) operator economic – orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în:
(i) un stat membru al Uniunii Europene;
(ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);
(iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de achiziţie publică atribuit intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;
(iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;
(v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;”
(2) Art. 49 a fost modificat, acesta având în prezent următorul conţinut:
„Art. 49
(1) Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională.
(2) În măsura în care intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la AAP şi a celorlalte acorduri internaţionale care prevăd obligaţii în sarcina Uniunii Europene, autorităţile contractante acordă lucrărilor, produselor, serviciilor şi operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament egal cu cel acordat lucrărilor, produselor, serviciilor şi
operatorilor economici din Uniunea Europeană.”….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.