Precizări privind licitaţia electronică şi catalogul electronic în noul proiect al legii achiziţiilor publice

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător şi/sau noi valori aferente anumitor elemente ale ofertei, în următoarele situaţii:

 • ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii competitive, numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
 • la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condițiile reluării competiției;
 • cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică prin utilizarea unui sistem de achiziție dinamic.PORTOFOLIO_-_ABA1

Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice în anunțul de participare şi în documentația de atribuire. Anumite contracte de achiziţie publică, având ca obiect servicii sau lucrări, care presupun prestaţii intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrărilor, care nu pot fi cuantificate prin metode de evaluare automată, nu fac obiectul licitațiilor electronice.

În cazul în care autoritățile contractante au decis să organizeze o licitație electronică, documentația de atribuire include cel puțin următoarele informații:

 • elementele ale căror valori vor face obiectul licitației electronice, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile, astfel încât să poată fi exprimate în cifre sau în procente;
 • eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate, astfel cum rezultă din specificațiile privind obiectul contractului;
 • informaţiile care urmează a fi puse la dispoziție ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile;
 • informaţiile relevante privind desfăşurarea licitaţiei electronice;
 • condițiile în care ofertanții vor putea licita, în special diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi impuse pentru a licita;
 • informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării.

Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita, simultan, la licitaţia electronică toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi.

Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile. Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive.

În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în urma aplicării criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, invitația este însoțită de:

 • rezultatul evaluării integrale a ofertantului în cauză, realizată conform aplicării criteriului prevăzut în documentația de atribuire;
 • formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire. În acest scop, eventualele intervale valorice trebuie exprimate în prealabil printr-o valoare determinată. În cazul în care sunt permise variante, se furnizează o formulă separată pentru fiecare variantă.

În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind:

 • numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;
 • preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate.

Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu poate dezvălui identitatea ofertanţilor.

Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi:

 • la data și ora indicate anterior;
 • dacă nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice;
 • după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare.

e-business

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziție publică pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.

În cazul în care se impune utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea contractantă poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub forma de catalog electronic. Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoțite de alte documente care le completează.

Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidați sau ofertanți în vederea participării la o anumită procedură de achiziție în conformitate cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de autoritatea contractantă. Cataloagele electronice respectă cerințele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum și orice cerințe suplimentare stabilite de autoritatea contractantă, în conformitate cu

Când acceptă sau impune prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă:

 • precizează acest lucru în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului;
 • indică în documentația de atribuire toate informațiile necesare, în special referitor la formatul, echipamentul electronic utilizat și aranjamentele și specificațiile tehnice de conectare pentru catalog.

În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulți operatori economici în urma prezentării de oferte sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă poate prevedea că reluarea competiției pentru contracte specifice se realizează pe baza cataloagelor actualizate. În acest caz, autoritatea contractantă folosește una dintre următoarele metode:

 • îi invită pe ofertanți să își depună din nou cataloagele electronice, adaptate la cerințele contractului în cauză; sau
 • îi informează pe ofertanți că intenționează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja depuse informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului în cauză, cu condiția ca utilizarea metodei respective să fi fost anunțată în documentația de atribuire pentru acordul-cadru.

În cazul în care autoritatea contractantă reia competiția în conformitate cu alin. (3) lit. b), aceasta notifică ofertanții cu privire la data și ora la care intenționează să colecteze informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului specific în cauză și le dau ofertanților posibilitatea de a refuza această colectare de informații. Autoritatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă corespunzătoare de timp între notificare și colectarea efectivă a informațiilor.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă prezintă informațiile colectate ofertantului în cauză, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma că oferta astfel constituită nu conține erori semnificative.

Autoritatea contractantă poate atribui contracte pe baza unui sistem dinamic de achiziții, solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.

Revista de Achiziţii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.