Președintele CNSC: În 2013, Consiliul a pronunțat decizii în cadrul procedurilor de atribuire cu o valoare de aprox. 10 miliarde euro

BogdanLorandLehelRep: Cum au evoluat în anul 2013 contestaţiile formulate de operatorii economici la C.N.S.C. urmare a modificărilor legislative intervenite începând cu anul 2010 în sistemul achiziţiilor publice?

Bogdan Lehel – Lorand: În anul 2013 numãrul contestaţiilor formulate la C.N.S.C. de cãtre operatorii economici a înregistrat o uşoarã evoluţie desscendentã, comparativ cu anul precedent. Astfel,  anul trecut au fost formulate 5.739 contestaţii, ceea ce a înseamnã o scãdere cu 4,3% faţã de 2012. Din totalul contestaţiilor formulate la C.N.S.C. anul trecut 2.333 (40,65%) au fost îndreptate împotriva documentaţiilor de atribuire (etapă în care garanţia de participare nu este constituită) – chiar dacă acestea au trecut prin verificarea „ex ante” efectuată de către ANRMAP, iar 3.406 (59,35%) au rezultatul procedurii de atribuire. Diminuarea numărului contestaţiilor formulate de către operatorii economici în anul 2013 s-a datorat, pe de o parte, numărului mai mic de proceduri iniţiate în S.E.A.P, dar şi pachetului de modificări legislative începute încă de la sfârşitul anului 2010, care au scăzut „apetitul” operatorilor economici de a formula contestaţii. Deşi numărul contestaţiilor a avut o uşoarã evoluţie descendentã, acest lucru a fost depăşit de complexitatea contestaţiilor deduse soluţionării, ceea ce a necesitat eforturi suplimentare din partea întregului personal al Consiliului. Trebuie însã menţionat cã dacã raportãm numărul contestaţiilor formulate în 2013 la procedurile iniţiate în S.E.A.P. comparativ cu anul precedent observãm o majorare cu 8%, în condiţiile în care numărul procedurilor iniţiate pe platforma electronicã de achiziţii publice a scăzut cu 30,07%. Este importat de subliniat faptul că, de la înfiinţarea sa şi până la finele lui 2013, la C.N.S.C. au fost înregistrate 47.280 contestaţii.

Rep: Cele mai multe contestaţii au vizat proceduri finanţate din fonduri publice interne, ori proceduri finanţate din fonduri europene? În funcţie de obiectul contractului, ce au vizat respectivele contestaţii?

Bogdan Lehel – Lorand: Referitor la numărul de contestaţii formulate în 2013 de către operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene, acestea au fost în număr de 2.207, în timp ce un număr de 3.532 contestaţii au vizat proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri publice interne. Practic, numărul contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire finanţate din fonduri europene s-a menţinut constant în 2013 comparativ cu anul precedent, înregistrându-se o scădere nesemnificativă de numai 3,84%. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul numărul contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire finanţate din fonduri publice interne, scăderea înregistrată fiind de doar 4,84%.

Cele mai multe contestaţii formulate, au vizat proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări – 2.542 (44,29%), dupã care au urmat contestaţiile vizând proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect prestarea de servicii – 1.707 (29,74%) şi cele referitoare la proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de produse – 1.490 (25,96%).

Rep: Care a fost procentul contestaţiilor admise de Consiliu. Dar cel al deciziilor menţinute în 2013 de cãtre instanţe ca urmare a plângerilor formulate împotriva acestora?

Bogdan Lehel – Lorand: Ca urmare a soluţionării contestaţiilor, Consiliul a pronunţat 2.000 decizii în care a dispus admiterea acestora şi 3.730 decizii prin care a dispus respingerea lor. Din totalul deciziilor admise, în cazul a 1.876 decizii s-a dispus remedierea procedurilor de atribuire – astfel încât aceasta să poată continua cu respectarea prevederilor legale, în vreme ce, în cazul a 124 decizii s-a dispus anularea procedurii de atribuire deoarece remedierea procedurilor era imposibil de efectuat fără încălcarea prevederilor legale în vigoare.

Consider cã este important de subliniat faptul cã din totalul de 5.730 de decizii emise de C.N.S.C., doar 868 (15,14%) au fost atacate cu plângere la Curţile de Apel competente, în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante. Urmare a plângerilor respective, numai 69 decizii emise de C.N.S.C. au fost casate/desfiinţate în tot de instanţe (1,20% din totalul deciziilor emise) şi doar 70 au fost modificate în parte (1,22% din totalul deciziilor emise). Practic, în 2013, 5.591 decizii emise de Consiliu (97,57%) au rămas definitive şi irevocabile în forma emisă de instituţia noastră, fapt ce menţine gradul foarte ridicat de credibilitate şi încredere al acesteia.

Rep: Care a fost valoarea estimatã a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. a pronunţat decizii?

Bogdan Lehel – Lorand: În 2013, C.N.S.C. a pronunţat decizii în cadrul unor proceduri de atribuire având o valoare totală estimată de 43.717.176.243,77 RON (n.n. – echivalent a 9.893.002.091,82 euro, la un curs anual mediul comunicat de B.N.R., de 4,4190 RON/euro). Valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. a pronunţat decizii de admitere a contestaţiilor formulate a fost 21.986.958.562,38 RON (echivalent a 4.975.550.704,32 euro), iar valoarea totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a emis decizii de respingere a contestaţiilor a fost de 21.730.217.681,39 RON (echivalent a  4.917.451.387,50 euro). Din valoarea totală estimată a procedurilor în care s-au emis decizii de admitere a contestaţiilor, valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 2.545.303.672,05 RON (echivalent a 575.990.873,96 euro), iar cea a procedurilor de atribuire în care s-au dispus măsuri de remediere s-a ridicat la 19.441.654.890,33 RON (4.399.559.830,35 euro). Din valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a dispus anularea, 556.468.384,66 RON (echivalent a 125.926.314,70 euro) au reprezentat proceduri de atribuire finanţate din fonduri europene, ceea ce a însemnat 1,27% din valoarea totală a procedurilor de atribuire contestate.

Rep: Facând o comparaţie între valoarea procedurilor iniţiate în S.E.A.P. şi ce a procedurilor în care C.N.S.C. s-a pronunţat ce ne puteţi spune?

Bogdan Lehel – Lorand: Statisticile Consiliului aratã cã în 2013 valoarea totalã a a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. s-a pronunţat a reprezentat 58,59% din valoarea totală anuală estimată a procedurilor iniţiate în S.E.A.P. Dacă raportăm valoarea totală anuală estimată a procedurilor iniţiate în S.E.A.P. la valoarea totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a emis decizii de admitere a contestaţiilor formulate de operatorii economici şi a dispus anumite măsuri, se observă cã valoarea estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a  dispus măsuri de remediere a reprezentat 26,05% din valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate în S.E.A.P., în vreme ce valoarea estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a dispus anularea procedurilor a fost de numai 3,41% din valoarea totală estimată a procedurilor iniţiate în S.E.A.P.

Rep: Care au fost erorile cele mai frecvente din partea operatorilor economici care au participat în anul 2013 la diverse proceduri de achiziţie publicã?

Bogdan Lehel – Lorand: Vorbind despre „erorile” sãvârşite de operatorii economici în cadrul procedurilor de achiziţie publicã, cea cea mai des întâlnitã a fost cea a tratãrii cu superficialitate a documentaţiilor întocmite de autoritãţile contractante. În foarte multe proceduri, deşi operatorii economici au constatat existenţa unor cerinţe interpretabile, ei nu au cerut clarificãri autoritãţilor contractante, ori n-au formulat contestaţii în termenele legale. Astfel, mulţi operatori economici au ajuns sã depunã oferta şi ulterior au constatat cã nu mai pot contesta prevederi care îi scot din joc, pe motiv cã orice contestare este tardivã. Operatorii economici trebuie sã cunoascã faptul cã regulile jocului trebuie clarificate înainte de depunerea ofertelor.

 Rep: Cum se desfăşoară legătura instituţională a C.N.S.C. cu instituţiile de profil la nivel naţional şi european?

Bogdan Lehel – Lorand: Consiliul a fost şi rãmâne procupat permanent de creşterea transparenţei, competitivitãţii şi a eficienţei pieţei achiziţiilor publice, de promovarea celor mai bune practici la nivel european şi de diseminarea propriilor experienţe în domeniu către partenerii instituţionali. Din acest motiv am acordat o prioritate activităţii de prevenire şi descurajare a practicilor anticoncurenţiale în domeniul achiziţiilor publice şi colaborării instituţionale cu organisme care au atribuţii în stabilitatea şi funcţionarea coerentă a sistemului achiziţiilor publice autohtone şi în absorbţia fondurilor europene. Urmare a protocoalelor de colaborare instituţionalã încheiate cu respectivele instituţii C.N.S.C. a sesizat periodic existenţa unor potenţiale conflicte de interese. În acest context menţionăm că în 2013 C.N.S.C. a sesizat 13 proceduri de atribuire unde s-a invocat existenţa unor potenţiale conflicte de interese. În privinţa colaborãrii cu instituţiile europene, aceasta este excelentã, Comisia Europeanã apreciind activitatea C.N.S.C., dar mai ales participarea Consiliului la sprijinirea şi dezvoltarea sistemului autohton de achiziţii publice, prin soluţionarea cu celeritate a contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică şi cu respectarea întocmai a principiilor consacrate de legislaţia în materie. Obiectivul Consiliului rămâne, în continuare, întărirea şi perfecţionarea capacităţii sale funcţionale de examinare cu celeritate, imparţialitate, transparent şi în acord cu dispoziţiile legale, la cele mai înalte standarde, a contestaţiilor cu care este sesizat.

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.