Punct de vedere faţă de iniţierea procedurii de atribuire şi semnarea contractului fără a fi aprobate fondurile

Publicat în revista nr. 157 – Octombrie 2020

Adrian DOSPINESCU, Consultant achiziţii & investiţii publice

În ceea ce priveşte iniţierea procedurii de atribuire, precizez că, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, „autoritatea contractantă poate iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce au fost elaborate şi aprobate documentaţia de atribuire şi documentele suport”.
Astfel, din punctul de vedere al legislaţiei privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire şi documentele suport, iniţierea şi derularea unei proceduri de atribuire nefiind legată de asigurarea fondurilor.
Corelativ acestui drept, autoritatea contractantă va avea în vedere (indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire), înainte de încheierea contractului de achiziţie publică, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. Facem menţiunea că interdicţia pentru autorităţile contractante de a încheia un angajament legal fără existenţa certă a surselor de finanţare necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv rezultă din prevederile legale privind finanţele publice.
Astfel, în cazul în care până la data semnării contractului nu sunt aprobate fondurile, în cadrul documentaţiei de atribuire de achiziţie a lucrărilor se va introduce o clauză/condiţie suspensivă, pentru a fi opozabilă terţilor: „Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică este iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanţării, îşi rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condiţiile în care nu există o altă sursă de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.