Răspunsuri la problematica remediilor

Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii

Publicat în numărul 105 al Revistei de Achizitii Publice.  

Proiectul de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor aduce elemente de noutate în ceea ce priveşte procedura de soluţionare a contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională faţă de procedura de soluţionare reglementată de prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii?
Da, sunt câteva elemente de diferenţiere fundamentale între cele două acte normative, o parte din ele fiind introduse pentru responsabilizarea părţilor implicate în procesul de soluţionare a contestaţiilor (în special a autorităţilor contractante) altă parte reprezentând o corelare cu dispoziţiile dreptului comun, însă trebuie subliniat faptul că principiile de soluţionare (în special celeritatea), procedura de comunicare a actelor de către şi între părţile implicate în procesul de soluţionare a contestaţiilor, procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa CNSC au rămas aceleaşi.222333Eliminarea constituirii garanţiei de bună conduită aferentă contestaţiilor formulate la CNSC, eliminare care va oferi posibilitatea oricărui operator economic să sesizeze orice neregulă/pretinsă încălcare săvârşită de către o autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de atribuire iniţiate, fără blocarea vreunei sume de bani în favoarea autorităţii contractante, întărind caracterul gratuit al procedurilor administrativ – jurisdicţionale reglementate de Constituţia României….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.