Sunteţi la curent cu noile limite pentru plăţile şi încasările în numerar?

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, proiect care va merge spre promulgate la preşedintele ţării.

Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.

Prin excepţie, se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

  • încasări de la persoanele prevăzute anterior, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
  • încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute anterior, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
  • plăţi către persoanele prevăzute anterior în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
  • plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţioneazăîn baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
  • plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

cash-money-704x400

Încasare/plata fragmentată, reprezintă fracţionarea sumei de încasat/de plată, în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare/plată stabilit prin lege. Astfel, sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Se pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar. La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic. Operaţiunile de încasări în numerar de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectueazăîn limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Conform proiectului de lege, sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei, prevederi care nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între parteneri sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită

 money

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

Tot în cadrul acestei legi, se fac specificaţii cu privire la comisioanele interbancare. În acest sens, instituţiile emitente nu pot aplica instituţiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoareafiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.

Acordurile dintre instituţiile acceptante şi beneficiarii plăţilor vor conţine informaţii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de platăşi procesare, marja acceptantului, precum şi a comisioanelor suplimentare aplicate în funcţie de marcaşi categoria respectivel or carduri de plată.

În concluzie, pentru operaţiunile de încasări în numerar efectuate de firme, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creante, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, urmează să se efectueze în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană, în condiţiile în care limita iniţială era de 5.000 lei de la o persoană.

Revista de Achiziţii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.