Impactul modificărilor aduse prin legea nr. 208/2022 în sfera litigiilor privind achiziţiile publice –urgentarea sau îngreunarea soluţionării litigiilor?

Publicat în revista nr. 166 – Septembrie 2022

Ioana VIORICĂ, Senior Associate, Pop Briciu Crai

Preşedintele României a promulgat Legea nr. 208/2022 prin care au fost aduse mai multe modificări semnificative Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Conform prevederilor art. V, alin. (1) din Legea nr. 208/2022, aceasta din urmă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv la data de 10 septembrie 2022.
Dintre modificările adoptate, o atenţie deosebită prezintă cele asupra Legii nr. 101/2016 referitoare la competenţa materială procesuală a secţiilor specializate din cadrul tribunalelor competente să judece în primă instanţă litigiile ce decurg din contractele care intră în sfera de aplicare a Legii nr. 101/2016 şi litigiile ce decurg din contestarea documentelor constatatoare. Nu în ultimul rând, pentru prima dată în legislaţia naţională, legea conferă ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice) posibilitatea de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractelor de achiziţie publică sau, după caz, a actelor adiţionale la acestea şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.
Ca urmare a modului în au fost elaborate noile modificări şi a lipsei de corelare a acestora cu dispoziţiile legale deja existente, se întrevăd viitoare confuzii în ceea ce priveşte secţia specializată a tribunalului, competentă să soluţioneze litigiile privind executarea contractelor de achiziţie publică, înregistrate pe rolul instanţelor de judecată după intrarea în vigoare a Legii nr. 101/2016, în forma modificată şi completată prin Legea nr. 208/2022.
Prin prezentul material ne propunem să trecem în revistă modificările adoptate, să identificăm impactul lor asupra litigiilor declanşate după data de 10 septembrie 2022 în materie de executare a contractelor de achiziţie publică, respectiv problemele pe care acestea le-ar putea ridica atât între părţi, cât şi în rândul instanţelor de judecată şi care ar fi varianta optimă de interpretare a dispoziţiile legale pentru a preîntâmpina astfel de divergenţe.
Aşadar, o primă modificare vizează competenţa materială procesuală a secţiilor specializate din cadrul tribunalelor în soluţionarea litigiilor decurgând din contractele guvernate de Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 sau Legea nr. 100/2016.
Prin art. IV din Legea nr. 208/2022 a fost modificat conţinutul art. 53, alin. (1) din Legea nr. 101/2016, în sensul că, faţă de vechea reglementare, legiuitorul a conferit secţiilor de contencios administrativ şi fiscal a tribunalelor competenţa de a soluţiona şi litigiile referitoare la executarea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor.
Cu toate acestea, legiuitorul nu a modificat sau, după caz, abrogat prevederile art. 53, alin. (11) din Legea nr. 101/2016, care, în forma actuală, conferă secţiilor civile ale tribunalului competenţa de soluţionare a litigiilor care decurg din executarea contractelor administrative şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică din motive independente de autoritatea contractantă.
În consecinţă, dispoziţiile art. 53, alin. (1) şi art. 53, alin. (11) din Legea nr. 101/2016 vor avea începând cu data de 10 septembrie 2022 următoarea formă:
i. Art. 53, alin. (1) – Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia căruia are sediul social/domiciliul reclamantul, prin completuri specializate în achiziţii publice, în termen de 45 de zile….

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.