Ing. Mircea BORDUŞANU, consultant tehnic în achiziţii publice

Publicat în revista nr. 166 – Septembrie 2022

Reporter: În opinia dumneavoastră, care apreciaţi că sunt principalele provocări pe care le întâlneşte un specialist, consultant în domeniul achiziţiilor publice?

Mircea BORDUŞANU: Principala provocare, din punctul meu de vedere este determinată de interpretările diferite în materie, plecând de la segregarea legislativă creată în sfera achiziţiilor publice, cu precădere în ceea ce priveşte revizuirea prin actualizare a valorii contractelor de achizţie publică/sectoriale/acordurilor cadru, deşi Directivele europene: DIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, DIRECTIVA 2014/25/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, care au fost transpuse şi în legislaţia privind achiziţiile publice/sectoriale/concesiunile în România, la nivelul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, nu fac distincţie privind modul de aplicare în funcţie de sursa de finanţare.
Astfel, consultantul în achiziţii publice, consider că are un rol strategic în armonizarea acestor aspecte divergente.
Multitudinea de reglementări impuse prin actele legislative apărute în ultima perioadă de timp, plecând de la O.U.G. 40/2015 – privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, H.G. 1/2018 – pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, O.G. 15/2021- privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, INSTRUCŢIUNEA 44/2021 – pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale O.G. nr.15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Axelor 3 – 10 din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020 precum şi pentru abrogarea Instrucţiunii nr.41/2021, O.U.G. 47/2022 – privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru,O.U.G. 64/2022 – privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, O.U.G. 109/2022 – privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative, INSTRUCŢIUNEA 50/2022 – pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi com-pletările ulterioare, cam acestea fiind cele semnificative şi toate în vigoare…

Pentru a vizualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.