Încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale contractuale anterioare – motiv de excludere

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018

Florentina DRĂGAN

Modalitatea defectuoasă de îndeplinirea a obligaţiilor contractelor anterioare a constituit în baza OUG nr. 34/2006 şi constituie în baza Legii nr. 98/2016 un motiv de excludere din cadrul procedurii de atribuire a operatorului economic-ofertant.
Astfel, potrivit prevederilor art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/20161 „autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: (…) g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile”.
Prevederile acestui articol transpun prevederile art. 57 alin. (4) lit. g) din Directiva 2014/24/UE2 „Autorităţile contractante pot exclude sau statele membre le pot solicita acestora să excludă de la participarea la o procedură de achiziţie publică orice operator economic aflat în oricare din următoarele situaţii: (…) dacă operatorul economic a dat dovadă de deficienţe semnificative sau persistente la îndeplinirea unei cerinţe de fond prevăzute de un contract de achiziţii publice anterior, de un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau de un contract de concesiune anterior care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract anterior, daune-interese sau alte sancţiuni comparabile”…..

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.