Soarta contractului încheiat de autoritatea contractantă conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 când plângerea împotriva deciziei CNSC nu a fost soluţionată

Publicat în revista nr. 167 – Decembrie 2022

Sandra-Ioana TOMA (ANCA), avocat specialist în achiziţii publice

La art. 9 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor („Legea nr. 101/2016”) se prevede că autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul cu ofertantul declarat câştigător, ulterior pronunţării unei soluţii de menţinere a rezultatului procedurii de atribuire de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac a plângerii şi cauza nu a fost soluţionată în mod definitiv şi, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de aşteptare prevăzut de art. 59 alin. (1).
Termenul legal de aşteptare pentru încheierea contractului prevăzut de art. 59 alin. (1) nu poate fi mai mic de 8 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, respectiv de 11 zile în cazul în care valoarea estimată este mai mare decât respectivele praguri. Acest termen se calculează începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanţii/ candidaţii interesaţi, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice.
Aşadar, potrivit dispoziţiilor de mai sus, după expirarea termenului legal de aşteptare autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul cu ofertantul declarat câştigător, chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac a plângerii şi cauza nu a fost soluţionată în mod definitiv.
Iar acum vine întrebarea legitimă: ce se întâmplă în situaţia în care plângerea este admisă şi decizia CNSC invalidată? Ce se întâmplă cu acel contract, intrat în circuitul civil?
La art. 34 alin. (3) se arată că într-o asemenea situaţie sunt incidente dispoziţiile art. 58-61 din Legea nr. 101/2016, cu rezerva că şi această prevedere pare a se referi la situaţia în care contractul ar fi fost încheiat în faza judecării contestaţiei la CNSC, iar nu a judecării plângerii împotriva deciziei CNSC, deci la o situaţie diferită de ipoteza în discuţie: „În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a fost emis cu încălcarea prevederilor legislaţiei în materia achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, aplică dispoziţiile art. 58-61 în mod corespunzător”.
În ipoteza în care am considera că sunt incidente dispoziţiile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 (singurele care par a găsi o rezolvare a situaţiei), cum se aplică acestea?
Dilema provine de la faptul că art. 58-61 par a fi aplicabile pentru situaţii în care autoritatea contractantă a încălcat legea şi a încheiat contractul în mod abuziv, iar, în ipoteza de faţă, contractul pare, la prima vedere, legal încheiat, ca urmare a respectării de către autoritatea contractantă a unei obligaţii legale…..

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.