Solicitarea de clarificări nu poate suplini lipsa unui înscris sau a unei informaţii

Publicat în revista nr. 146 – Noiembrie 2019

Cătălina MIRCEA, avocat în cadrul SCA Mircea şi Asociaţii

Între obligaţiile participanţilor la o procedură de achiziţii publică se regăseşte şi aceea de a depune toate documentele solicitate de către autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire, conform anunţului de participare, fişei de date a achiziţiei şi a caietului de sarcini.
Ofertanţii trebuie să se conformeze întocmai cerinţelor impuse de către autoritatea contractantă prin documentaţia de atribuire, aşa cum este aceasta definită la art.3 alin.1 lit.z) din Legea nr. 98/2016 a achiziţiilor publice – ”documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile.”
Documentaţia acceptată implicit, prin necontestare, este obligatorie pentru ofertanţi, aşa cum prevăd art. 75 din Legea nr. 98/2016 – ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei, precum şi art. 123 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/ 2016 – ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.