Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice stabilită complex în cadrul fişei de date a achiziţiei – avantaj sau dezavantaj

Publicat în revista nr. 119 – August 2017

Florentina DRĂGAN
Consilier soluţionare contestaţii

Potrivit prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 „autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire” coroborat cu prevederile art. 20 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 care reglementează conţinutul fişei de date a achiziţiei şi care face parte din documentaţia de atribuire1, rezultă că modul în care trebuie întocmită şi structurată propunerea tehnică trebuie să fie stabilită în mod clar, complet şi precis de către autoritatea contractantă, încă de la momentul iniţierii procedurii de atribuire.
Faţă de aceste aspecte coroborat cu faptul că potrivit prevederilor art. 113 alin. (11) din Legea nr. 98/2016 în situaţia iniţieri procedurilor simplificate autorităţile contractante au dreptul de a solicite ca şi criterii de calificare şi selecţie, doar cerinţe privind:
·motivele de excludere, în confor-mitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragraful 2 din Legea nr. 98/2016;
·capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 173 din Legea nr. 98/2016;
·experienţa similară, în conformitate cu art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016, …

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.