Reconceptualizarea operatorului economic – un demers oportun?

Publicat în revista nr. 163 – Decembrie 2021

Av. Daniel STIGER, Partner S.C.A. BEATRICE ONICA-JARKA ŞI ASOCIAŢII

Prin adoptarea O.U.G. nr. 25/2021 în luna aprilie a acestui an, Articolul 3, alin. (1), punctul 36. din capitolul I, secţiunea 2 din Legea nr. 98/20211 a fost modificat integral, implementându-se o definiţie complet nouă operatorului economic.
Astfel, acesta a fost (re)definit ca fiind „orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, şi care este/sunt stabilită/stabilite în:
(i) un stat membru al Uniunii Europene;
(ii) un stat membru al Spaţiului Economic European (SEE);
(iii) ţări terţe care au ratificat Acordul privind Achiziţiile Publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (AAP), în măsura în care contractul de achiziţie publică atribuit intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;
(iv) ţări terţe care se află în proces de aderare la Uniunea Europeană;
(v) ţări terţe care nu intră sub incidenţa pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internaţionale prin care Uniunea Europeană este obligată să acorde accesul liber la piaţa în domeniul achiziţiilor publice;”.
Totodată, în corelare, au fost aduse o serie de modificări şi altor norme din Legea nr. 98/2016, respectiv:
ü Articolului 49, care prevede în prezent că: „(1) Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi proporţională. (2) În măsura în care intră sub incidenţa anexelor 1, 2, 4 şi 5, 6 şi 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la AAP şi a celorlalte acorduri internaţionale care prevăd obligaţii în sarcina Uniunii Europene, autorităţile contractante acordă lucrărilor, produselor, serviciilor şi operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament egal cu cel acordat lucrărilor, produselor, serviciilor şi operatorilor economici din Uniunea Europeană.”;
ü Alineatului (1) al Articolului 53, potrivit căruia: „(1) Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 68, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţsusţinător/subcontractant, operatorii economici definiţi la art. 3 alin. (1) lit. jj).”, iar
ü Articolului 53, care a fost completat cu un nou alineat, alineatul (11), al cărui text prevede că: „(11) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ ofertant asociat/ candidat/ terţ susţinător/ subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 şi 167.”…

Pentru a vizualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.