Afectarea sumelor solicitate la plată de către beneficiarii fondurilor europene pentru nereguli în achiziţii

În vederea finalizării cât mai urgente a procedurilor de constatare şi recuperare de la debitori a sumelor reprezentând corecţii financiare stabilite, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare, sau ca urmare a identificării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achiziţiile publice, Guvernul Romaniei, a adoptat Ordonanta de urgenta nr.47/2014.

Un obiectiv important în scopul evitării blocajului implementării proiectelor de investiţii, inclusiv a celor majore, finanţate prin instrumente structurale, întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente este modificarea OUG nr.66/2011, din necesitatea obligatiei  autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene de a exclude integral sau parţial de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate şi declarate de beneficiari acele cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislaţiei

In acest sens, in conformitate cu noile modificari, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situaţia în care constată cel puţin o abatere, în raport cu:

a) reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice

b) reglementările comunitare aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 337/2006.

c) procedurile sau instrucţiunile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, alţii decât autorităţile contractante.

Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activităţii de verificare/control/audit. Pentru alte abateri, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică reduceri procentuale în concordanţă cu principiul proporţionalităţii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate.

In acelasi sens, pentru abaterile de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie de natură formală, care nu au nici un potenţial impact financiar nu se aplică reduceri procentuale.

În cazul în care, pentru acelaşi contract de achiziţie verificat, se constată existenţa mai multor abateri privind regimul achiziţiilor pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse.

O alta modificare se refera la cazurile de nereguli determinate de abaterile, în aplicarea de către beneficiari a prevederilor privind procedurile de achiziţie, în raport fie cu reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, fie cu reglementările comunitare aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, fie cu procedurile specifice/instrucţiunile de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, se emit note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare. In acest sens, valoarea creanţei bugetare se determină prin aplicarea de corecţii financiare ale căror rate sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Pentru neregulile rezultate din abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziţie care nu au nici un impact financiar nu se aplică corecţii financiare.

În cazul în care pentru aceeaşi procedură de achiziţie sau pentru acelaşi contract se constată mai multe neregul  ratele de corecţie financiară nu se cumulează, fiind aplicabilă exclusiv rata cea mai mare a corecţiei financiare.

Revista de Achiziţii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.