Asigurarea functionalităţii sistemului aferent perioadei de programare 2014-2020

Pentru a evita menţinerea unor practici ineficiente şi neperformante şi în vederea eliminării dificultăţilor întâmpinate în implementarea proiectelor din perioada curentă ce vor afecta demararea optimă a noilor programe operaţionale, Guvernul României, a elaborat o Ordonanţă de Urgenţă  pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, care a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 151 din 28 februarie 2014.

Luand în considerare necesitatea respectării angajamentelor luate de România faţă de Comisia Europeană în ceea ce priveşte asigurarea functionalităţii sistemului aferent perioadei de programare 2014-2020, în regim de urgenţă, astfel încât România să aibă programele operaţionale aprobate şi proiectele aferente lansate în cursul acestui an, concomitent cu asigurarea măsurilor privind tranziţia la un sistem suplu şi eficient privind utilizarea coordonată a fondurilor, Guvernul României, adoptă prezenţa ordonanţă de urgenţă, care face referire la faptul că începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia activitatea şi structurile cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial „Creşterea competitivităţii economice” de la Ministerul Economiei şi pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Astfel, cu aceeaşi dată, Ministerul Fondurilor Europene se substituie în drepturile şi obligaţiile care decurg din preluarea personalului, precum şi din actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele în căre Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, şi, respectiv, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, sunt părţi, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.

În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice este împuternicit să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014, precum şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei şi Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de Autoritate de management de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional „Competitivitate”, Programul operaţional „Capital uman” şi Programul operaţional „Asistenţă tehnică”.

Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate, Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competenţelor sale, atât structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile autorităţilor de management şi ale organismelor intermediare, cât şi structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de întelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi ale anexei B la Memorandumul de întelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.

În acest sens, în exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru:

a) coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013 şi fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2019;
b) coordonarea procesului de elaborare, negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 şi a programelor finanţate prin fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi prin mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2019

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.