Desfăşurarea activităţilor didactice în străinatate

Metodologia privind eliberarea pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, a fost adoptată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, nr. 3.590/2014.

Metodologia se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European, cetăţenilor din Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţenilor din Republica Moldova, care au studiat pe teritoriul României şi solicită eliberarea unei adeverinţe de conformitate, în scopul desfăşurării activităţii didactice într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană, în mod independent sau ca salariat. Adeverinţa, atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Adeverinţa de conformitate poate fi solicitată de către cetăţenii implicati, în baza unui act de studii, diplomă, adeverinţă, eliberat de o unitate de învăţământ sau de o instituţie de învăţământ superior acreditată, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România. Specializările, programele de studii absolvite în baza diplomei de licenţă/absolvire a studiilor universitare de lungă/scurtă durată, a studiilor ciclului I/I + II de studii universitare, începute după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în baza unei hotărâri a Guvernului, la data înscrierii la facultate.

Dosarul pentru obţinerea adeverinţei de conformitate conţine:

a) cererea prin care se solicită eliberarea Adeverinţei de conformitate, adresată Ministerului Educaţiei Naţionale, în care se va menţiona, după caz, statul pentru care se solicită adeverinţa;

b) actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, în copie legalizată;

c) adeverinţa de autenticitate a actului de studii, eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă, in original sau copie legalizată, excepţie făcând adeverinţele care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;

d) anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată;

e) certificat de absolvire eliberat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic/dovadă de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică/certificat de acordare a definitivării în învăţământ, în copie;

f) documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

g) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar, care să ateste că dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat, pentru cetăţenii care solicită eliberarea adeverinţei de conformitate, în vederea desfăşurării activităţii didactice în Canada.

Dosarul solicitantului se transmite la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, iar termenul de emitere a adeverinţei sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale verifică existenţa tuturor documentelor şi înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet. Termenul poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.

Adeverinţa de conformitate se eliberează solicitantului sau unei persoane împuternicite, iar la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin poştă la adresa indicată în cererea scrisă. Contestarea refuzului Ministerului Educaţiei Naţionale de a emite adeverinţa de conformitate se realizează în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Revista de Achizitii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.