Flash administraţie locală

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală a fost publicata în Monitorul Oficial, nr. 415 din 4.06.2014.

Pornind de la faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România au o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora, legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii. În acest sens, se impune completarea Programului naţional de dezvoltare locală, prin introducerea unei noi categorii de beneficiari, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, şi prin introducerea unui nou domeniu specific acestui program, respectiv realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administratiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora.

Introducerea acestui nou domeniu este considerată imperios necesară pentru a preveni imposibilitatea exercitării atribuţiilor autorităţilor publice, precum şi a instituţiilor publice aflate în subordine care îşi desfăşoară activitatea în spaţii improprii, respectiv construcţii vechi, degradate, care în eventualitatea producerii unui seism ar duce la colapsul instituţional şi implicit la pierderi materiale şi de vieţi omeneşti. În acest sens, Guvernul României a adoptat OUG nr.30/2014, care prevede:

“Articol unic. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Art 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 5. – Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.”

2. La art 7 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins: „k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora.”

3. La art 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:„(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în situaţii justificate, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 pot transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propunerile de finanţare, detaliate pe obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, pentru anul in curs.”

4. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:„(6) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (4) si (41) si in baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate, întocmeşte lista finală de obiective propuse spre finanţare, lista care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.”

5. La art 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 12. – (1) în vederea decontării fondurilor alocate de la bugetul de stat, beneficiarii transmit solicitările de fonduri la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu informarea consiliilor judeţene.”

6. La art 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3),cu următorul cuprins: „(3) în situaţiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu şi-a onorat în anii precedenţi obligaţiile de plată prevăzute în contractele de finanţare, din lipsa creditelor bugetare, iar plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, se pot deconta în anul curent şi cheltuieli efectuate şi decontate de beneficiari.”

Sursa: gov.ro

REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.