Ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal

Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012, precum si Conventia privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal au fost publicate in Monitorul Oficial, nr. 155 din 4 martie 2014.

Conventia privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg, a fost elaborata din considerentul ca dezvoltarea circulatiei internationale a persoanelor, capitalului, bunurilor si serviciilor a sporit posibilitatile de evitare a platii impozitelor si de evaziune fiscala, impunand asadar o mai mare cooperare intre autoritatile fiscale.

Contributia Romaniei pentru finantarea autoritatii de coordonare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal se plateste anual din bugetul Ministerului Finantelor Publice incepand cu anul semnarii conventiei.

Astfel, partile isi vor acorda reciproc asistenta administrativa in domeniul fiscal. O astfel de asistenta poate implica, atunci cand este cazul, masuri luate de organisme judiciare. O astfel de asistenta administrativa va include:  schimbul de informatii, inclusiv controale fiscale simultane si participarea la controale fiscale in strainatate;  asistenta la recuperare, inclusiv masuri de conservare; si transmiterea de documente. O parte va acorda asistenta administrativa indiferent daca persoana vizata este un rezident sau un national al unei parti sau al oricarui alt stat.

Conventia se aplica:

a. urmatoarelor impozite: (i) impozite pe venit sau pe profit; (ii) impozite pe castiguri de capital care sunt percepute separat de impozitul pe venit sau pe profit; (iii) impozite pe averea neta, percepute in numele unei parti;

b. urmatoarelor impozite: (i) impozite pe venit, profit, castiguri de capital sau avere neta care sunt percepute in numele subdiviziunilor politice sau al autoritatilor locale ale unei parti; (ii) contributii obligatorii de asigurari sociale care sunt platite la bugetul de stat sau la institutiile de asigurari sociale infiintate in baza dreptului public; (iii) impozite din alte categorii, cu exceptia taxelor vamale, impuse in numele unei parti, si anume:

A. impozite pe proprietate, pe mostenire sau pe donatii;

B. impozite pe proprietati imobiliare;

C. impozite generale pe consum, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata sau taxa pe vanzari;

D. impozite specifice pe bunuri si servicii, cum ar fi accizele;

E. impozite pe utilizarea sau detinerea de autovehicule;

F. impozite pe utilizarea sau detinerea de proprietati mobiliare, altele decat autovehiculele;

G. orice alte impozite; (iv) impozite din categoriile mentionate la subparagraful (iii) de mai sus, care sunt percepute in numele subdiviziunilor politice sau al autoritatilor locale ale unei parti.

Conventia se va aplica, de la data adoptarii, oricaror impozite identice sau in esenta similare, percepute intr-un stat contractant dupa intrarea in vigoare a Conventiei pentru acea parte, in plus sau in locul impozitelor existente si, in aceasta situatie, partea vizata va notifica unuia dintre depozitari adoptarea impozitului in cauza.

Partile vor schimba orice informatii, care se considera ca sunt relevante pentru: stabilirea si colectarea impozitelor, precum si recuperarea si executarea creantelor fiscale si punerea sub acuzare in fata unei autoritati administrative sau inceperea punerii sub acuzare in fata unui organism judiciar. O parte poate utiliza informatiile obtinute in baza conventiei ca dovezi in fata unei instante penale numai daca a fost obtinut in prealabil acordul partii care a furnizat informatiile. Cu toate acestea, oricare doua sau mai multe parti pot conveni de comun acord sa renunte la conditia acordului prealabil.

La solicitarea statului solicitant, statul solicitat va furniza statului solicitant orice informatii dintre cele mentionate mai sus, referitoare la anumite persoane sau tranzactii. Daca informatiile existente in dosarele fiscale ale statului solicitat nu sunt suficiente pentru a-i permite acestuia sa se conformeze solicitarii de informatii, acel stat va lua toate masurile relevante pentru a furniza statului solicitant informatiile solicitate.

O parte va inainta unei alte parti, fara o solicitare prealabila, informatii despre care are cunostinta, in urmatoarele circumstante:

a. prima parte mentionata are motive sa presupuna ca in cealalta parte ar putea exista o pierdere in ceea ce priveste cuantumul impozitelor;

b. persoana supusa impozitarii obtine o reducere sau o scutire de impozit in prima parte mentionata, care ar conduce la majorarea impozitului sau la aparitia obligatiei de a plati impozitul in cealalta parte;

c. operatiunile economice dintre o persoana supusa impozitarii intr-o parte si o persoana supusa impozitarii in cealalta parte sunt derulate printr-una sau mai multe tari, astfel incat sa rezulte o diminuare a impozitelor intr-una sau in cealalta parte sau in ambele;

d. o parte are motive sa presupuna ca ar putea rezulta o diminuare a impozitelor din transferul artificial al profitului in cadrul grupului de companii;

e. informatiile inaintate primei parti mentionate de catre cealalta parte au permis obtinerea de informatii care ar putea fi relevante pentru determinarea obligatiei fiscale in cea de-a doua parte.

Fiecare parte va lua masurile si va adopta procedurile necesare pentru a se asigura ca informatiile descrise vor fi puse la dispozitie pentru transmiterea catre o alta parte.

La solicitarea uneia dintre ele, doua sau mai multe parti se vor consulta reciproc in vederea determinarii cazurilor si a procedurilor pentru controale fiscale simultane. Fiecare parte implicata va decide daca doreste sau nu sa participe la un anumit control fiscal simultan. Un control fiscal simultan inseamna o intelegere intre doua sau mai multe parti de a examina simultan, fiecare pe teritoriul sau, situatia fiscala a uneia sau al mai multor persoane fata de care acestea au un interes comun sau conex, cu scopul de a schimba orice informatii relevante obtinute pe aceasta cale.

La solicitarea autoritatii competente a statului solicitant, autoritatea competenta a statului solicitat poate permite la momentul potrivit prezenta reprezentantilor autoritatii competente a statului solicitant la un control fiscal efectuat in statul solicitat.

Daca o parte primeste de la o alta parte informatii despre situatia fiscala a unei persoane care par a fi in contradictie cu informatiile pe care le detine, aceasta va informa despre acest lucru partea care a furnizat informatiile.

La solicitarea statului solicitant, statul solicitat va lua, sub rezerva prevederilor articolelor 14 si 15, masurile necesare pentru a recupera creantele fiscale ale primului stat mentionat, ca si cum acestea ar fi propriile sale creante fiscale. Prevederile de mai sus, se vor aplica numai creantelor fiscale care constituie obiectul unui instrument ce permite executarea lor in statul solicitant si, daca nu se convine altfel de catre partile implicate, numai celor care nu sunt contestate.

Obligatia de a acorda asistenta in recuperarea creantelor fiscale in legatura cu o persoana decedata sau cu averea acesteia este limitata la valoarea averii sau a proprietatii dobandite de fiecare beneficiar al averii si este conditionata de recuperarea creantei fie din avere, fie de la beneficiarii acesteia.

La solicitarea statului solicitant, statul solicitat va lua, in vederea recuperarii unei sume de impozit, masuri de conservare, chiar daca creanta este contestata sau nu constituie inca obiectul unui instrument care constituie titlu executoriu.

Problemele referitoare la orice termen dincolo de care o creanta fiscala nu poate fi executata vor fi guvernate de legislatia statului solicitant. Solicitarea de asistenta va oferi detalii in legatura cu acel termen.

Creanta fiscala pentru recuperarea careia se acorda asistenta nu va beneficia in statul solicitat de nicio prioritate acordata in mod special creantelor fiscale ale acelui stat, chiar daca procedura de recuperare utilizata este cea aplicabila propriilor sale creante fiscale.

Statul solicitat poate permite amanarea platii sau plata in rate daca legislatia sau practica sa administrativa ii permit sa faca acest lucru in situatii similare, dar va informa mai intai statul solicitant.

La solicitarea statului solicitant, statul solicitat va pune la dispozitia destinatarului documente, inclusiv cele care au legatura cu deciziile judiciare, care provin din statul solicitant si care au legatura cu un impozit care intra sub incidenta prezentei conventii.

Statul solicitat nu va fi obligat sa raspunda unei solicitari daca statul solicitant nu a folosit toate mijloacele care ii stau la dispozitie pe teritoriul sau, cu exceptia situatiei in care recurgerea la astfel de mijloace ar conduce la o dificultate disproportionata.

Daca solicitarea de asistenta este conforma, statul solicitat va informa cat mai curand posibil statul solicitant cu privire la actiunile intreprinse si rezultatul asistentei. Daca solicitarea este refuzata, statul solicitat va informa cat mai curand posibil statul solicitant despre aceasta decizie si motivele acesteia.

Cu toate acestea, nicio prevedere a conventiei nu va afecta drepturile si garantiile asigurate persoanelor de legislatia sau practica administrativa a statului solicitat.

Orice informatii obtinute de o parte in baza prezentei conventii vor fi tratate ca fiind secrete in acelasi mod ca si informatiile obtinute in baza legislatiei interne a acelei parti sau in baza conditiilor privind caracterul secret aplicabile in partea care furnizeaza informatiile, daca astfel de conditii sunt mai restrictive.

Procedurile care se refera la masuri luate in baza prezentei conventii de catre statul solicitat vor fi efectuate numai la autoritatile abilitate ale acelui stat. Procedurile care se refera la masuri luate in baza prezentei conventii de catre statul solicitant, in special cele care, in domeniul recuperarii, se refera la existenta sau suma creantei fiscale sau la instrumentul care constituie titlul sau executoriu, vor fi efectuate numai la autoritatile abilitate ale acelui stat.

Partile vor comunica intre ele in scopul aplicarii prezentei conventii prin intermediul autoritatilor lor competente. Autoritatile competente pot comunica in mod direct in acest scop si pot autoriza autoritatile subordonate sa actioneze in numele lor. Autoritatile competente a doua sau mai multe parti pot conveni de comun acord asupra modului de aplicare a Conventiei intre ele.

Un organism coordonator format din reprezentantii autoritatilor competente ale partilor va monitoriza sub egida OCDE aplicarea si evolutia prezentei conventii. In acest scop, organismul coordonator va recomanda orice actiune care ar putea contribui la realizarea scopurilor generale ale Conventiei. Acesta va actiona in special ca un forum pentru studierea noilor metode si proceduri de dezvoltare a cooperarii internationale in domeniul fiscal si atunci cand este cazul poate recomanda revizuiri sau amendamente la Conventie. Statele care au semnat, dar care nu au ratificat, nu au acceptat sau nu au aprobat inca Conventia, au dreptul de a fi reprezentate la reuniunile organismului coordonator ca observatori.

Solicitarile de asistenta si raspunsurile la acestea vor fi redactate intr-una din limbile oficiale ale OCDE si ale Consiliului Europei sau in orice alta limba agreata bilateral de catre statele contractante in cauza.

Posibilitatile de asistenta nu limiteaza si nici nu sunt limitate de cele incluse in acorduri internationale existente sau viitoare sau de alte aranjamente intre partile in cauza sau de alte instrumente care se refera la cooperarea in domeniul fiscal.

Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei si tarilor membre ale OCDE. Aceasta se supune ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la unul dintre depozitari.

Fiecare stat poate sa specifice, la momentul semnarii sau atunci cand depune instrumentul sau de ratificare, acceptare sau aprobare, teritoriul sau teritoriile pentru care se va aplica conventia.

Depozitarul cu care s-a realizat o actiune, o notificare sau o comunicare va informa statele membre ale Consiliului Europei si tarile membre ale OCDE in legatura cu: orice semnare; depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare; orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii, orice declaratie facuta in baza prevederilor si retragerea oricarei astfel de declaratii; orice rezerva exprimata si retragerea oricarei rezerve effectuate; orice notificare primita; orice alta actiune, notificare sau comunicare care se refera la prezenta conventie.

Depozitarul care primeste o comunicare sau care face o notificare in conformitate cu prevederile anterioare, il va informa pe celalalt depozitar despre aceasta.

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.