Realizarea optimizării costurilor prin adoptarea Planului Naţional de Achiziţii Publice Verzi

green_revista_achizitii_publice

Criteriile minime privind protecţia mediului pentru grupe de produse şi servicii, precum şi caietele de sarcini standard, vor fi stabilite printr-un ghid, în termen de cel mult 6 luni de la adoptarea legii privind aprobarea Planului Naţional de Achiziţii Publice Verzi. După intrarea în vigoare a ordinului, MMSC stabileşte Planul Naţional de Achiziţii Publice Verzi pana la data de 31 octombrie pentru anul următor pe care îl supune aprobării prin hotărâre de guvern. Scopul legii, este constituit de:

a) promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile;

b) promovarea consumului şi producţiei durabile, precum şi a eficienţei utilizării resurselor;

c) încurajarea dezvoltării şi aplicării tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul;

d) promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică;

e) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor şi lucrărilor cu impact minim asupra mediului, în aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art.18 alin. (1) lit.a)-e) sau la art.251 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru cumpărarea directă prevăzută la art.19 din acelaşi act normativ, de către autorităţile contractante;

f) îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor şi optimizarea costurilor pentru achiziţiile publice pe termen scurt, mediu şi lung;

g) dezvoltarea pieţei interne a produselor, serviciilor, lucrărilor şi tehnologiilor verzi.

Planul Naţional de Achiziţii Publice Verzi, stabileşte ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziţii publice verzi şi se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, respectiv Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. Astfel, autoritatea contractantă atribuie contracte de achiziţie publică verde, stabilind prin documentaţiile de atribuire aferente criterii privind protecţia mediului, ce pot lua următoarea formă:

a) cel puţin un criteriu de calificare sau selecţie de natura celor precizate la art. 188 alin. (2) lit.f) şi alin.(3) lit. e) din OUG nr. 34/2006, în măsura în care respectivul criteriu priveşte abordarea pe care a avut-o operatorul economic în relaţie cu protecţia mediului şi este relevant pentru posibilitatea de îndeplinire a viitorului contract; şi/sau

b) specificaţii tehnice prin care se descrie obiectul contractului sau părţi ale acestuia, specificaţii ce se referă la respectarea unor sisteme, standarde şi/sau niveluri de performanţă cu impact asupra protecţiei mediului, favorizându-se dezvoltarea durabilă prin îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor, a eficienţei acestora, şi optimizarea costurilor pe termen scurt, mediu şi lung.

Atunci când stabileşte un criteriu, autoritatea contractantă urmăreşte să verifice potentialul tehnic şi profesional al operatorilor economici participanţi la achiziţia publică verde, motiv pentru care are obligaţia de a corela cerinţele cu specificul, volumul şi complexitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează să fie furnizate, prestate sau executate.

Conform proiectului, Planul Naţional de Achiziţii Publice Verzi cuprinde ţintele obligatorii, acestea fiind exprimate sub formă de procent ce corespunde valorii anuale a achiziţiilor publice verzi realizate, raportat la valoarea anuală a achiziţiilor publice realizate de autoritatea contractantă pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări.

În vederea implementării Planului Naţional multianual de Achiziţii Publice Verzi în cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), operatorul SEAP îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură facilităţile tehnice necesare pentru publicarea în catalogul electronic a produselor, serviciilor şi lucrărilor durabile;

b) asigură publicarea în SEAP a Formularului APV completat. Formularul APV completat se constituie ca anexă la anunţurile de atribuire publicate în SEAP;

c) asigură publicarea în SEAP a Raportului APV completat prin care se asigură monitorizarea îndeplinirii ţintelor din cadrul Planului Naţional multianual de Achiziţii Publice Verzi;

d) pune la dispoziţia autorităţilor contractante mijloacele tehnice necesare în vederea publicării prin intermediul SEAP a Raportului APV completat;

e) realizează centralizarea informaţiilor referitoare la achiziţiile publice verzi efectuate în anul precedent de către autorităţile contractante, are obligaţia de a transmite un raport centralizator privind achiziţiile publice verzi către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent şi asigură accesul instituţiilor care deţin competenţe în domeniu şi cetăţenilor interesaţi, la aceste informaţii.

În vederea implementării Planului Naţional de Achiziţii Publice Verzi, autorităţile contractante au următoarele responsabilităţi:

a) aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de OUG nr. 34/2006 în scopul atingerii ţintelor prezentate în cadrul Planului Naţional multianual de Achiziţii Verzi, inclusiv prin cumpărare directă;

b) completarea Formularului APV, aferent anunţului de atribuire, în cazul achiziţiilor de lucrări, servicii şi produse ecologice;

c) completarea doar pentru acele achiziţii publice verzi care nu au fost făcute prin intermediul SEAP şi publicarea în SEAP a Raportului APV până la data de 1 martie a anului următor celui în care s-a făcut monitorizarea;

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), monitorizează modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică verde, dispunând, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute.

Nerespectarea prevederilor Planului Naţional, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei; dintre faptele contraventionale, amintim:

a) nerespectarea ţintelor prezentate în cadrul Planului Naţional de Achiziţii Verzi;

b) necompletarea de către autorităţile contractante a Formularului APV în momentul în care se anunţă în SEAP atribuirea contractului;

c) netransmiterea de către autorităţile contractante a Raportului APV completat, până la data de 1 martie a anului următor celui în care s-a făcut monitorizarea.

d) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul ANRMAP.

Revista de Achiziţii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.