Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă

La 30 decembrie 2013, a fost adoptat Ordinul ministrului economiei nr. 2499/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită „Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România” şi a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2014.

Autoritatea care administrează schema este Fondul European de Investiţii, FEI. Furnizorul de ajutor de minimis este Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice 2007-2013”, POS CCE, iar beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile mici şi mijlocii, definite în condiţiile legii.
Iniţiativa JEREMIE este un set de acţiuni având ca obiectiv creşterea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii  în Romania, iniţiativa JEREMIE este organizată prin intermediul FEI, acţionând ca Fond de Participare JEREMIE, FPJ. Prin FPJ, FEI administrează fonduri puse la dispoziţie de POS CCE cu cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regionala, FEDR pentru utilizare în scopul implementării iniţiativei JEREMIE în România.

ajutor-minimus

În cadrul prezentei scheme, suma totală maximă estimată, alocată ajutoarelor de minimis sub forma de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă de către FPJ, va fi de maximum 150 milioane euro, echivalent in lei), defalcarea estimativă pe ani fiind: în anul 2014 – 75 milioane euro, iar în anul 2015 – 75 milioane euro;  Numărul estimat de beneficiari în cadrul schemei este de 2000.

Condiţiile de eligibilitate pentru beneficiari

Schema de ajutor de minimis se aplică pe tot teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare şi în cadrul acesteia, se acordă ajutoare întreprinderilor mici şi mijlocii din toate sectoarele şi activităţile prevăzute în Codul CAEN Rev. 2 – NACE Rev. 2, cu únele excepţii din domeniul agricol, industria prelucrătoare, doar anumite coduri. De asemenea, în cadrul schemei nu se vor acorda ajutoare întreprinderilor cu activităţi în domeniile comercializării armelor şi muniţiilor, clonării umane şi organismelor modificate genetic.  Beneficiarii trebuie să fie inregistraţi în România, să nu fie în stare de faliment ori lichidare, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile lor comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementata prin lege.
FEI va selecta unul sau mai mulţi intermediari financiari (bănci) pentru implementarea facilitţii de garanţie care face obiectul prezentei scheme, aplicând Criteriile de evaluare ale POS CCE, aprobate de Comitetul de monitorizare al POS CCE. Ţinând cont de următoarele principii fundamentale:
a) egalitate de şanse; b) nediscriminare; c) confidenţialitate; si d) transparenţa.

Modalitatea de implementare a schemei

În cadrul schemei se vor încheia de către FEI (FPJ) unul sau mai multe acorduri operaţionale cu unul sau mai mulţi intermediari financiari (bănci). Fiecare bancă cu care se semnează un acord operaţional JEREMIE primeşte de la FEI o facilitate de credit, în scopul acordării de credite pentru IMM-uri eligibile cofinanţate în mod egal de FEI (FPJ) la dobândă zero şi de către bancă la dobânda pieţei, conform unei rate de cofinanţare prestabilite în apelul pentru expresii de interes (în acest caz: 50% FEI/FPJ, 50% banca).
Prin cofinanţarea de 50% cu dobândă zero din facilitatea JEREMIE, fiecare întreprindere împrumutată în cadrul acestui instrument beneficiază de un credit la aproximativ jumătate din dobânda de piaţă a bancii respective pe care întreprinderea ar fi plătit-o dacă nu ar fi existat facilitatea JEREMIE.  Perioada maximă de acordare a creditelor cu dobândă parţial subvenţionată va fi de aproximativ 24 de luni de la semnarea acordului operaţional cu un intermediar financiar (dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2015).

foto_88492Creditele acordate de intermediarii financiari IMM-urilor vor respecta următoarele condiţii de eligibilitate:
– durata creditelor/liniilor de credit va fi de cel mult 10 ani, inclusiv perioada de graţie (dacă va fi cazul);
– finanţarea poate avea ca obiect: investiţii (active tangibile şi intangibile), leasing operaţional, capital de lucru;
– o întreprindere eligibilă va putea beneficia de unul sau mai multe credite, cu condiţia respectării pragului de minimis;
– în cadrul acordurilor operaţionale cu intermediarii financiari JEREMIE se vor defini şi alte condiţii specifice pentru acordarea creditelor.
Suma maximă a fiecărui credit acordat către un IMM eligibil se va situa la nivelul la care echivalentul-subvenţie brut ar atinge suma de 200.000 euro per întreprindere (respectiv 100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor) pentru o perioadă consecutivă de 3 ani;

Dobânda

Dobânda plătibilă de către intermediarii financiari către FEI, acţionând ca fond de participare JEREMIE, va fi egală cu zero, câtă vreme finanţarea obţinută (în avans) în cadrul facilităţii va fi transferată imediat în credite acordate IMM într-un timp scurt, conform specificaţiilor din cadrul fiecărui acord operaţional. Diferenţa dintre suma primită de bancă de la EIF (FPJ) şi suma transferată în împrumuturi către IMM este purtătoare de dobândă. Nivelul dobânzii se calculează de la caz la caz în funcţie de ratingul extern al băncii şi se stabileşte prin acordul operaţional.

Condiţii de acordare a ajutorului de minimis sub formă de împrumuturi cu dobândă parţial subvenţionată

Ajutorul se acordă sub forma de împrumuturi cu dobândă parţial subvenţionată, prin cofinanţarea cu dobândă zero de către FEI (FPJ) în proporţie de 50% a fiecărui credit eligibil acordat către un IMM eligibil în condiţiile prezentei scheme. În acest caz, intermediarul financiar va verifica dacă beneficiarul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile şi dacă regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaraţii pe propria raspundere a beneficiarului.
Pentru calculul echivalentului-subvenţie brut se vor aplica prevederile Reg. 1.998/2006, completat cu reglementarile naţionale în vigoare, conform următoarei metodologii: beneficiul total sau ajutorul acordat întreprinderii beneficiare constă în suma valorilor prezente nete ale diferenţelor calculate lunar dintre

(a) dobânda lunară pe care întreprinderea ar plati-o pentru întregul împrumut în cazul în care acesta ar fi finanţat în întregime de către bancă (nivelul pieţei) şi

(b) dobânda lunară efectiv plătită de întreprindere pentru împrumutul acordat cu cofinanţare 50% gratuită prin JEREMIE. Echivalentul-subvenţie brut se calculează pentru fiecare împrumut o singura data, luându-se în considerare dobânda acordată de bancă la data semnării contractului de credit dintre IMM şi banca. Echivalentul-subvenţie brut se va actualiza în cazul modificării sumei sau a maturităţii împrumutului. Pentru calculul valorilor nete, se aplică prevederile Comunicarii Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02), şi anume se ia în considerare rata de scont valabilă la un moment dat pentru România, la care se adaugă o marjă de 100 de puncte de baza.

Cumul

Ajutorul de minimis acordat în cadrul schemei prezentate, nu se cumulează cu alte ajutoare de stat acordate în legatură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisie.  În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadă de 2 ani anteriori consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
Valoarea maxima a ajutorului de minimis de care poate beneficia o întreprindere se calculează cumulându-se ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depaşi echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier.

Autoritatea care administrează schema are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.