Codul de conduita al personalului cu atribuţii de control din sistemul de asigurări sociale de sănătate

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 784 din 14 decembrie 2013.

Codul de conduita al personalului cu atribuţii de control din sistemul de asigurări sociale de sănătate, se adreseaza personalului cu atribuţii de control din cadrul structurilor de control care exercită prerogativele de putere publică pentru realizarea atribuţiilor în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în actele normative de organizare şi funcţionare proprii, în legislaţia generală sau specială aplicabilă şi cu principiile şi normele stabilite prin prezentul cod de conduită.

Code of Conduct_LR

În sensul prevederilor prezentului cod de conduită, controlul este activitatea efectuată de persoane cu pregătire corespunzătoare care exercită atribuţii de verificare sau control, în baza unei împuterniciri date în condiţiile legii.

Pregătirea şi experienţa personalului structurilor de control constituie un element esenţial în atingerea obiectivelor. Acesta trebuie să posede cunoştinţe, experienţă şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita responsabilităţile individuale:
a) competenţa în vederea aplicării normelor, procedurilor şi tehnicilor de control;
b) cunoaşterea principiilor de bază în economie, în domeniul juridic şi în domeniul tehnologiilor informatice, aplicabile sistemului de asigurări sociale de sănătate;
c) cunoştinţe suficiente pentru a identifica abateri şi deficienţe şi pentru a le analiza şi verifica;
d) capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi eficient obiectivele, constatările, concluziile şi măsurile propuse în urma controalelor efectuate.

Personalul care efectuează activităţi de control trebuie să aibă o atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să nu se afle în conflict de interese. Personalul care efectuează activităţi de control trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de control. Nu pot fi desemnate să efectueze acţiuni de control persoane care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii controlate ori cu membrii organului de conducere colectivă. Persoanele care efectuează controale nu trebuie implicate în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pentru care au atribuţii de control. În echipele de control nu pot fi nominalizate persoane care au lucrat în entităţile controlate. Această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 1 an.

Conform codului de conduită, controlul reprezintă o activitate legală, necesară şi utilă, exercitată cu obiectivitate şi imparţialitate, destinată menţinerii sau restabilirii echilibrului dintre dispoziţiile normative aplicabile domeniului asigurărilor sociale de sănătate şi modul concret în care acţionează entitatea controlată ori structurile sale interne şi personalul acestora în acel domeniu.
Controlul are ca scop obţinerea de date şi informaţii concludente ale căror analiză, prelucrare şi interpretare să permită evaluarea corectă a nivelului de respectare a obligaţiilor din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, stabilite în sarcina entităţii controlate.

code_of_conduct

Actul de control este guvernat de următoarele principii:

a) legalitatea – principiul potrivit căruia orice acţiune de verificare sau control poate fi efectuată dacă este prevăzută de lege ori de un alt act normativ aplicabil domeniului asigurărilor sociale de sănătate;
b) oficialitatea – principiul care impune ca orice acţiune de verificare sau control să se execute în temeiul unei împuterniciri exprese;
c) regularitatea – principiul conform căruia actul de verificare sau control să se desfăşoare la intervale rezonabile de timp, în aşa fel încât să asigure cunoaşterea şi stabilirea modului în care entitatea controlată îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi să nu afecteze activitatea normală a acesteia;
d) egalitatea de tratament – principiul care instituie garanţia că personalul împuternicit cu atribuţii de verificare sau control îşi exercită îndatoririle cu respectarea normelor şi regulilor deontologice faţă de toate entităţile controlate;
e) confidenţialitatea – principiul care obligă personalul cu atribuţii de verificare ori control să nu divulge date, documente sau orice alte informaţii, precum şi identitatea persoanelor care au formulat reclamaţii, sesizări ori petiţii, cu excepţia îndatoririlor care decurg din procedurile judiciare;
f) profesionalismul – principiul care presupune exercitarea cu competenţă, responsabilitate, eficienţă, conştiinciozitate şi corectitudine a activităţii de către personalul cu atribuţii de control;
g) integritatea – principiul conform căruia personalul cu atribuţii de control este obligat să îşi îndeplinească îndatoririle cu bună-credinţă, să respingă orice încercare de influenţare sau de deturnare de la obiectivele şi scopul acţiunii, să nu pretindă şi să nu primească, în nicio împrejurare, bani ori alte foloase sau promisiuni de astfel de daruri pentru tăinuirea rezultatelor reale ale activităţii de control ori pentru avantajarea, în orice mod, a entităţii controlate;
h) obiectivitatea şi imparţialitatea – principii care obligă personalul cu atribuţii de verificare şi control să îndeplinească acţiunea propriu-zisă, să constate şi să dispună măsurile, pe baza datelor şi documentelor examinate şi susţinute de acestea, cu eliminarea interpretărilor personale, subiective, nesusţinute şi părtinitoare, în dezacord cu realitatea;
i) consecvenţa şi proporţionalitatea – principii care impun personalului cu atribuţii de control să dispună măsuri cu conţinut şi consecinţe corespunzătoare încălcărilor sau nerespectărilor reglementărilor legale şi să asigure corespondenţa dintre gravitatea faptelor şi sancţiunile aplicate.

Controlul, ca activitate necesară şi utilă, se defineşte prin următoarele caracteristici:

a) unicitatea – un domeniu de activitate este supus unei singure proceduri de control; repetarea acesteia este determinată de existenţa indiciilor privind săvârşirea unor încălcări ale reglementărilor legale de către entitatea controlată sau de necesitatea verificării îndeplinirii măsurilor dispuse printrun control anterior;
b) diversitatea – efectuarea controlului asupra acelor domenii de activitate ale entităţii controlate susceptibile să conţină sau să dezvolte riscuri de neconformitate cu normele specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate;
c) specialitatea – controlul se efectuează numai în domeniul de competenţă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate;
d) periodicitatea – controlul se efectuează conform programării stabilite, pentru a nu perturba activitatea normală a entităţii controlate şi, în acelaşi timp, pentru a nu îi permite acesteia să încalce obligaţiile legale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

Personalul cu atribuţii de control este obligat să se documenteze asupra activităţii ori principalelor activităţi îndeplinite de entitatea controlată, să obţină date relevante despre punctele de lucru utilizate de aceasta, să se informeze asupra corespondenţei dintre obiectul/obiectele de activitate cuprins/cuprinse în actul de înfiinţare şi activitatea propriu-zisă, să solicite sau, după caz, să i se prezinte înscrisuri, copii şi orice alte documente care au legătură cu controlul. Personalul cu atribuţii de control este obligat să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor şi altor înscrisuri de care are cunoştinţă în timpul desfăşurării controlului, datorita faptului ca au acces la toate entităţile prevăzute de prezentul ordin ca fiind pasibile de control, în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

Pentru clarificarea unor probleme specifice care presupun cunoştinţe de specialitate din diverse domenii de activitate (tehnic, tehnologic, juridic şi altele asemenea), personalul cu atribuţii de control poate cere sprijinul unor specialişti. Persoanele însărcinate cu activităţi de control pot fi făcute răspunzătoare de fapte privind încălcarea prezentului cod nu mai dacă acestea sunt comise în activitatea de control propriu-zisă.

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.